0 of 0 for ""

En framgångsrik implementering av Swecos affärsstrategi och tillvaratagandet av Swecos långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Sweco kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Sweco kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Sweco-koncernens utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknads- och konkurrensmässiga villkor som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och koncernchef, finansdirektör och alla chefer som rapporterar direkt till verkställande direktören och koncernchefen samt ingår i koncernens ledningsgrupp.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antas av bolagsstämman. De senast antagna riktlinjerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare inom Sweco-koncernen är tillgängliga via länken nedan.

Ersättning som omfattas av riktlinjerna består av följande komponenter: Grundlön (fast kontantlön); Kortsiktig rörlig ersättning; samt Pension och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – oberoende av riktlinjerna – besluta om exempelvis långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Information om Swecos pågående aktierelaterade incitamentsprogram finns i Swecos senaste Ersättningsrapport, vilken är tillgängliga via länken nedan.

Ersättningsrapport

Swecos Ersättningsrapport 2022 beskriver hur riktlinjerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare inom Sweco-koncernen tillämpades under år 2022. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktör samt en sammanfattning av bolagets utestående och under 2022 avslutade aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Ersättningsrapport 2022 är tillgängliga via länken nedan.