0 of 0 for ""

Bolagsordning

§ 1
Bolagets företagsnamn är SWECO AB (publ). Org nr 556542-9841.

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt driva arkitekt- och teknikkonsultverksamhet inom bygg- och anläggningsbranscherna jämte därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst etthundratjugo miljoner (120 000 000) och högst fyrahundraåttio miljoner (480 000 000) kronor.

Antalet aktier skall vara lägst trehundrasextio miljoner (360 000 000) och högst enmiljardfyrahundrafyrtio miljoner (1 440 000 000).

Aktier av tre slag kan utges nämligen aktier av serie A, aktier av serie B och aktier av serie C. Aktier av serie A har en röst och aktier av serie B och serie C 1/10 röst.

Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktieslag, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Såväl aktier av serie A som aktier av serie B kan utges till ett antal om högst enmiljardfyrahundrafyrtio miljoner (1 440 000 000). Aktier av serie C kan utges till ett antal om högst sextio miljoner (60 000 000).

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, aktier av serie B och/eller aktier av serie C skall ägare av aktier av serie A, aktier av serie B och aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning).

Om erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier av serie A, serie B eller serie C skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C äga rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolaget under perioden januari till februari varje år (”Omvandlingsperioden”). Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade, vilka skall finnas avskilda på särskilt konto hos Euroclear Sweden AB. Omvandlingen skall efter utgången av Omvandlingsperioden utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlösen skall innehavare av aktier av serie C vara skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie C för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet skall ske snarast.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlar till aktie av serie B. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 5
Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av minst tre och högst nio ledamöter.

§ 6
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses högst två revisorer jämte högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 8
Årsstämma skall hållas en gång om året. Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning för stämman
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga om stämman behörigen sammankallats
6. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
a) fastställelse av bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvode till styrelsen och till revisorer som utses av bolagsstämman
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter som skall utses av bolagsstämman.
10. Val av styrelse
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
12. Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

§ 9
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.