0 of 0 for ""

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter, vilket omfattar såväl finansiella som hållbarhetsrelaterade mål och strategier. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska också se till att dess arbete årligen utvärderas genom en systematisk och strukturerad process.

Styrelsens arbetsordning med instruktioner för ansvarsfördelningen mellan styrelse och vd uppdateras och fastställs årligen. Arbetsordningen reglerar styrelsens åligganden, ansvarsfördelningen inom styrelsen, minsta antalet möten, årsagenda och huvudämne på respektive styrelsesammanträde samt anvisningar för föredragningslista och underlag för ärendes behandling.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för att säkerställa att styrelsen fullgör sina uppgifter på ett organiserat och effektivt sätt. Styrelseordföranden följer fortlöpande koncernens utveckling genom kontinuerliga kontakter med vd och koncernchefen.

Styrelsens uppgifter utförs delvis av dess Revisionskommitté och Ersättningskommitté.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen är sammansatt av sju ordinarie ledamöter som väljs av årsstämman samt tre arbetstagarrepresentanter som väljs av de anställda. De stämmovalda styrelseledamöterna sitter i styrelsen i ett år, fram till avslutningen av nästföljande årsstämma. Med undantag för vd och koncernchef (Åsa Bergman) har ingen av de stämmovalda styrelseledamöterna någon operativ roll inom bolaget. Sex av de stämmovalda styrelseledamöterna är svenska medborgare, en är tysk medborgare. Tre stämmovalda styrelseledamöter är kvinnor och fyra är män. Med undantag för vd och koncernchef Åsa Bergman är alla stämmovalda styrelseledamöter oberoende i förhållande till Sweco. Med undantag för Johan Hjertonsson, Johan Nordström och Johan Wall, är de stämmovalda styrelseledamöterna oberoende i förhållande till de större aktieägarna.

Johan Nordström

Chairman of the Board

Åsa Bergman

President and CEO, Board Member

Alf Göransson

Board Member

Johan Hjertonsson

Board Member

Susanne Pahlén Åklundh

Board Member

Johan Wall

Board Member

Christine Wolff

Board Member

Employee Representatives

Görgen Edenhagen

Employee Representative

Maria Ekh

Employee Representative

Anna Leonsson

Employee Representative

Deputy Members

Charlotte Berglund

Deputy Member

Born in 1973. Employee representative since 2019. Holdings in Sweco: 1 531 shares.

Patrick Sandoval

Deputy Member

Born in 1978. Employee representative since 2021. Holdings in Sweco: 5 225 shares.

Peter Rothstein

Deputy Member

Born in 1959. Employee representative since 2017. Holdings in Sweco: 1 764 shares.

Information om ledamöters innehav i Sweco och andra förtroendeuppdrag uppdateras årligen och är publicerade i Swecos senaste års- och hållbarhetsredovisning.

Styrelsens arbete

För mer information om styrelsen, bland annat om styrelsens arbete, utvärdering av styrelsens arbete, styrelsens kommittéer (Revisionskommittén och Ersättningskommittén), vänligen se Bolagsstyrningsrapporten.