0 of 0 for ""

Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska också se till att dess arbete årligen utvärderas genom en systematisk och strukturerad process.

Styrelsens arbetsordning med instruktioner för ansvarsfördelningen mellan styrelse och vd uppdateras och fastställs årligen. Arbetsordningen reglerar styrelsens åligganden, ansvarsfördelningen inom styrelsen, minsta antalet möten, årsagenda och huvudämne på respektive styrelsesammanträde samt anvisningar för föredragningslista och underlag för ärendes behandling.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för att säkerställa att styrelsen fullgör sina uppgifter på ett organiserat och effektivt sätt. Styrelseordföranden följer fortlöpande koncernens utveckling genom kontinuerliga kontakter med vd och koncernchefen.

Styrelsens uppgifter utförs delvis av dess Revisionskommitté och Ersättningskommitté.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen är sammansatt av sju ordinarie ledamöter som väljs av årsstämman samt tre arbetstagarrepresentanter som väljs av de anställda. De stämmovalda styrelseledamöterna sitter i styrelsen i ett år, fram till avslutningen av nästföljande årsstämma. Med undantag för vd och koncernchef (Åsa Bergman) har ingen av de stämmovalda styrelseledamöterna någon operativ roll inom bolaget. Fem av de stämmovalda styrelseledamöterna är svenska medborgare, en är tysk medborgare och en är svensk-amerikansk medborgare. Fyra stämmovalda styrelseledamöter är kvinnor och tre är män. Med undantag för vd och koncernchef Åsa Bergman är alla stämmovalda styrelseledamöter oberoende i förhållande till Sweco. Med undantag för Gunnel Duveblad, Johan Hjertonsson och Johan Nordström, är de stämmovalda styrelseledamöterna oberoende i förhållande till de större aktieägarna.

Board of Directors

Johan Nordström

Chairman of the Board

Åsa Bergman

President and CEO, Board Member

Gunnel Duveblad

Board Member

Elaine Grunewald

Board Member

Alf Göransson

Board Member

Johan Hjertonsson

Board Member

Christine Wolff

Board Member

Employee Representatives

Görgen Edenhagen

Employee Representative

Maria Ekh

Employee Representative

Anna Leonsson

Employee Representative

Deputy Members

Charlotte Berglund

Deputy Member

Born in 1973. Employee representative since 2019. Holdings in Sweco: 1 531 shares.

Nicole Corrodi

Deputy Member

Born in 1985. Employee representative since 2019. Holdings in Sweco: 1 854 shares.

Peter Rothstein

Deputy Member

Born in 1959. Employee representative since 2017. Holdings in Sweco: 1 764 shares.

Information about directors’ holdings in Sweco and other positions of trust are updated annually and published in Sweco’s annual report.

Styrelsens arbete

För mer information om styrelsen, bland annat om styrelsens arbete, utvärdering av styrelsens arbete, styrelsens kommittéer (Revisionskommittén och Ersättningskommittén), vänligen se Bolagsstyrningsrapporten.

Information om ledamöters innehav i Sweco och andra förtroendeuppdrag uppdateras årligen och är publicerade i Swecos årsredovisning.