0 of 0 for ""

Revisor utses av årsstämman årligen. Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets bokföring och årsredovisning samt styrelsens och vd:s förvaltning.

Revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers, med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor, omvaldes av årsstämman 2022 till Swecos revisor intill slutet av årsstämman 2023.

Storleken av arvoden till samtliga anlitade revisionsbolag framgår av not 4 i Swecos senaste årsredovisning.