0 of 0 for ""

Sweco AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen i Sweco ligger den svenska aktiebolagslagen, Swecos bolagsordningen, Regelverk för emittenter vid Nasdaq Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning, andra tillämpliga lagar och regler samt egna policyer, rutiner och riktlinjer. Swecos styrelse och ledning lever upp till aktieägarnas, andra intressenters samt Nasdaq Stockholms krav på effektiv och väl fungerande bolagsstyrning.

Styrning, ledning och kontroll av Sweco fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och vd och koncernchefen i enlighet med den svenska aktiebolagslagen och företagets bolagsordning.

Swecos bolagsstyrningsrapport återfinns nedan. Bolagsstyrningsrapporten har upprättats enligt Svensk kod för bolagsstyrning och årsredovisningslagen samt har granskats av bolagets revisorer.

Bolagsstyrningsrapport 2022

Den senaste bolagsstyrningsrapporten samt revisionsberättelsen avseende den kan laddas ner här.

Compliance

För Sweco är efterlevnaden av vårt affärsetiska regelverk en förutsättning för vår verksamhet. Läs mer här (på engelska).

Finansiella reporter

Sweco’s finansiella reporter återfinns här.

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhet är affärskritiskt för Sweco. Swecos hållbarhetsredovisning är en del av årsredovisningen och återfinns här (på engelska).