0 of 0 for ""

SWECOs bolagsstämma den 20 april 2005

April 20, 2005 | Press release

Vid SWECOs ordinarie bolagsstämma den 20 april omvaldes Maria Borelius, Eric Douglas, Birgit Erngren, Anders Frick, Olle Nordström, Wigon Thuresson och Mats Wäppling till ledamöter i SWECOs styrelse. Styrelsen består av sju ledamöter och inga suppleanter.

Valberedning
Bolagsstämman beslutade att inrätta en valberedning bestående av representanter för de tre största ägarna i bolaget: Gustaf Douglas, Lars Kritz och Olle Nordström. Om ledamot, som blivit utsedd att ingå i valberedningen, anmäler att han önskar lämna densamma före nästa bolagsstämma, ska eventuell ersättare utses av valberedningens ordförande i samråd med bolagets större aktieägare.

Utdelning
Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 4,00 SEK per aktie. Avstämningsdag är den 25 april och utbetalning beräknas ske den 28 april.

Teckningsoptionsprogram
Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att utge ett teckningsoptionsprogram riktat till ca 50 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SWECO-koncernen som erbjuds att till marknadsmässig premie köpa sammanlagt högst 350 000 optioner. Nyteckning av 350 000 aktier kan påkallas från och med den 1 maj 2008 till och med den 31 oktober 2008. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av optionsrätterna motsvarar ca 2,0 procent av aktiekapitalet och 1,0 procent av rösterna.

Återköp av egna aktier
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, före nästa ordinarie bolagsstämma, återköpa högst fem procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med återköp är att uppnå en optimal kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för bolaget att använda egna aktier som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv. SWECO AB äger för närvarande 192 600 aktier.

Överlåtelse av egna aktier
Stämman bemyndigade även styrelsen att, före nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier.
Överlåtelse får, i avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv och då till en ersättning som svarar mot ett bedömt marknadsvärde. Syftet är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

Wigon Thuresson
SWECOs koncernchef Wigon Thuresson lät via styrelsens ordförande, Olle Nordström, meddela bolagsstämman följande:

”Som ni kanske känner till har jag sedan ett par veckor inte kunnat delta i arbetet med SWECO på grund av sjukdom. Jag har drabbats av en lindrigare stroke men mår efter omständigheterna bra. Jag deltar nu successivt i koncernens verksamhet och står fortlöpande i kontakt med koncernledningen. Jag räknar med att vara tillbaka i tjänst efter en återhämtningsperiod som bedömts till ett par månader.”

Konstituerande styrelsemöte
Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till bolagsstämman omvaldes Olle Nordström till styrelseordförande. Till vice ordförande omvaldes Anders Frick. Styrelsen beslutade också att till ledamöter i ersättningskommittén omvälja Eric Douglas, Anders Frick samt Olle Nordström.

Styrelsen beslutade med stöd av bolagsstämmans bemyndigande att återköpa högst fem procent av samtliga aktier i bolaget.

SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. SWECO har 3600 anställda och omsatte år 2004 cirka 3,1 Mdr SEK. För närvarande har koncernen pågående uppdrag i cirka 45 länder runt om i världen. SWECO-aktien är noterad på O-listan, Attract 40, vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Bo Jansson, t.f. VD i SWECO, 08-695 60 00
Fredrik Hedlund, Informationschef i SWECO, 08-695 66 12, 0734-12 66 12

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs