0 of 0 for ""

Kallelse till extra bolagsstämma i SWECO AB (publ)

July 13, 2015 | Press release

Sweco AB kallar till extra bolagsstämma att hållas den 24 augusti 2015 kl. 15 på Swecos huvudkontor, Gjörwellsgatan 22, i Stockholm.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 18 augusti 2015, dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 18 augusti 2015 under adress Sweco AB, ”Sweco Extra Bolagsstämma 2015”, Box 7835, 103 98 Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-402 90 73 vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00 eller via Swecos hemsida www.swecogroup.com.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat innehav och eventuellt biträde. Anmälda stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort som ska uppvisas vid entrén till stämmolokalen.

Förslag till dagordning

Vid stämman, som öppnas av styrelsens ordförande, ska behandlas

1.       Val av ordförande vid stämman

2.       Anmälan om sekreterare vid stämman

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.       Godkännande av dagordning

5.       Val av två justeringsmän

6.       Fråga om stämman behörigen sammankallats

7.       Styrelsens förslag till beslut med anledning av det föreslagna samgåendet med Grontmij, innefattande förslag till beslut om:

a)      bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med förvärvet av Grontmij

b)      godkännande av fusionsplan

c)      bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission

8.       Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i HYDROCOOP, spol. s r.o.

9.       Stämmans avslutande

Kallelsen i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs