0 of 0 for ""

Valberedning inför SWECOs årsstämma 2008

September 20, 2007 | Press release

Årsstämman den 27 april 2007 beslutade om instruktioner för valberedning inför 2008 års årsstämma. Beslutet innebär bland annat att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som de företräder, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

Valberedningen inför årsstämman 2008 utgörs därför av: Gustaf Douglas representerande Investment AB Latour, Lars Kritz representerande Stiftelsen J. Gust. Richerts Minne samt styrelsens ordförande Olle Nordström representerande Fam. G Nordström.

Information till valberedningen kan lämnas till Olle Nordström, tel: 08-463 37 63, e-post: olle.nordstrom@skirner.se

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs