0 of 0 for ""

SWECOs årsstämma den 24 april 2006

April 24, 2006 | Press release

Vid SWECOs årsstämma den 24 april beslutades, i enlighet med val¬be¬redningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Maria Borelius, Eric Douglas, Birgit Erngren, Anders Frick, Wigon Thuresson, Mats Wäppling och Olle Nordström omvaldes och Aina Nilsson Ström nyvaldes till ledamöter av styrelsen. Olle Nordström utsågs till styrel¬sens ordförande.

Valberedning
Stämman beslutade om nya instruktioner för valberedning inför 2007 års års¬stämma. Beslutet innebär bland annat att styrelsens ordförande ska samman¬kalla en valberedning bestående av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Namnen på ledamö¬terna, tillsammans med namnen på de aktieägare som de företräder, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2007 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, om utdelning till aktieägarna med 5,50 SEK per aktie. Avstämnings¬dag är den 27 april och utbetalning beräknas ske den 3 maj.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolags¬ordningen i huvudsak i syfte att anpassa bolagsordningen till kraven enligt den nya aktiebolagslagen samt med anledning av inlösenförfarandet.

Återköp av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att, före nästa årsstämma, återköpa högst fem procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Stockholms¬börsen till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med återköp är att uppnå en optimal kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för bolaget att använda egna aktier som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv. SWECO AB äger för närvarande 192 600 aktier.

Överlåtelse av egna aktier
Stämman bemyndigade även styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier. Överlåtelse får, i avvikelse från aktieägar¬nas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv och då till en ersättning som svarar mot ett bedömt marknadsvärde. Syftet är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

Inlösenförfarande m m
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende inlösenför¬farande, innefattande aktiedelning, minskning av aktiekapitalet genom indrag¬ning av aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Beslutet innebär i huvudsak följande:

Bolagets aktier delas upp (s.k. aktiesplit) så att varje aktie delas i två aktier, varav en benämns inlösenaktie. Verkställighetsdag vid VPC för genomförande av aktiedelningen är den 8 maj 2006. Därmed kommer sista dag för handel i SWECO-aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktien att vara den 3 maj 2006.

Bolagets aktiekapital minskas med 42 707 175 kronor genom indragning av 1 877 815 A-aktier och 15 205 055 B-aktier (efter aktiedelning). De aktier som dras in utgörs av aktier som efter genomförd aktiedelning enligt ovan benämns inlösenaktier. För varje inlöst aktie utbetalas en inlösenlikvid om kontant 10 kronor. Utbetalning sker dock inte beträffande aktier som innehas av bo¬laget. Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till högst 170 828 700 kronor.

Bolagets aktiekapital ökas med 42 707 175 kronor genom fondemission. Det belopp som aktiekapitalet ökas med tillförs aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ges ut i samband med fondemissionen.

Konstituerande styrelsemöte
Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman omvaldes Anders Frick till vice ordförande. Styrelsen beslutade också att till ledamöter i ersättningskommittén omvälja Eric Douglas, Anders Frick samt Olle Nordström.
Styrelsen beslutade med stöd av stämmans bemyndigande att återköpa högst fem procent av samtliga aktier i bolaget.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs