0 of 0 for ""

Sweco utför skredriskinventering i Göteborg

May 10, 2010 | Press release

På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret utför Sweco en kartläggning av släntstabilitetsförhållandena i ett mycket stort antal områden i Göteborgs kommun. Kartläggningen är ett led i att anpassa staden till framtida klimatförändringar genom att förebygga skred och olyckor.

– Att inventera skredrisken minskar risken för materiella skador och förebygger olyckor som i värsta fall kan drabba människor. De senaste årens rapporter om klimatförändringar och ökad nederbörd har aktualiserat frågan ytterligare. Det är därför positivt att Göteborgs kommun nu tar ett grundligt grepp i frågan, säger Urban Högsta, geotekniker på Sweco som ansvarar för utredningen.

Swecos utredning är en del av Göteborgs Stads förebyggande arbete med att skapa en helhetsbild av stabilitetssituationen inom kommunen. Syftet är att vara väl förberedd vid exempelvis en framtida höjning av vattennivån. Resultatet kommer att ligga till grund för vidare stadsplanering. Informationen blir även ett underlag för det fortsatta arbetet med att förebygga och säkra de markförhållanden som finns i Göteborg. Ett arbete som sker i nära samarbete med mark- och fastighetsägare.

I Swecos uppdrag ingår undersökningar, beräkningar, utvärderingar och redovisning. Uppdraget innebär både övergripande stabilitetsutredningar inom hela kommunen och mer detaljerade utredningar längs stora delområden däribland Göta älv och Säveån.

Uppdraget beräknas pågå under drygt ett års tid. Uppdragets storlek är 16 miljoner kronor.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs