0 of 0 for ""

SWECO överlåter egna aktier

February 6, 2008 | Press release

Styrelsen för SWECO har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 26 april 2007, beslutat att överlåta 350 000 egna B-aktier till Thunes Partners AS, Instanes Rådgivende Ingeniører AS, Monstad AS och Paradis Prosjektering AS i deras egenskap av säljare av Opticonsult AS. Överlåtelsen skall verkställas senast den 21 februari 2008. Priset per aktie skall motsvara den sist noterade betalkursen för aktie av serie B i SWECO på OMX Nordiska Börs i Stockholm per den börsdag som föregår överlåtelsedagen, med rätt och skyldighet för säljarna av Opticonsult AS att erlägga betalning genom kvittning mot fordran som de har på SWECO.

Syftet med överlåtelsen är att aktierna skall utgöra dellikvid för SWECO-koncernens förvärv av Opticonsult AS.

SWECOs innehav i egna aktier uppgår före överlåtelsen till 1 154 306 B-aktier och 1 000 000 C-aktier, motsvarande cirka 2,5 procent av samtliga aktier i bolaget. Det totala antalet aktier i SWECO uppgår till 86 414 350, fördelat på 9 389 075 aktier av serie A, 76 025 275 aktier av serie B samt 1 000 000 aktier av serie C.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs