0 of 0 for ""

Sweco kommer att inneha 97,36 % av samtliga Grontmij-aktier och påbörjar ett tvångsinlösenförfarande

October 13, 2015 | Press release

  • Sweco kommer att inneha 97,36 % av det totala antalet Grontmij-aktier efter utbetalning av Vederlaget i den Förlängda Acceptperioden
  • Sweco bekräftar att ett tvångsinlösenförfarande kommer att inledas eftersom Swecos innehav av Grontmij-aktier överstiger 95 %
  • Vederlaget i den Förlängda Acceptperioden kommer att utbetalas den 16 oktober 2015
  • Sweco bekräftar att Grontmij beräknas avnoteras den 18 november 2015

Stockholm, Sverige, och De Bilt, Nederländerna, den 13 oktober 2015

Sweco AB (publ) (“Sweco”) (Nasdaq Stockholm, ticker SWECA och SWECB) och Grontmij N.V. (“Grontmij”) (Euronext Amsterdam, ticker GRONT), meddelar gemensamt att den förlängda acceptperioden (na-aanmeldingstermijn) (den “Förlängda Acceptperioden”) i det offentliga uppköpserbjudandet (“Uppköpserbjudandet”) avseende samtliga utgivna och utestående stamaktier i Grontmij (“Grontmij-aktier”) avslutades fredagen den 9 oktober 2015 kl. 17:40 CET. Under den Förlängda Acceptperioden lämnades 8 218 808 Grontmij-aktier[1] in, vilket motsvarar 10,80 % av det totala antalet Grontmij-aktier. De Grontmij-aktier som lämnades in under den Förlängda Acceptperioden representerar, tillsammans med de 65 887 617 Grontmij-aktier[2] som redan innehas av Sweco sedan vederlaget utbetalats för de Grontmij-aktier som lämnades in under den initiala Acceptperioden, cirka 97,36 % av det totala antalet Grontmij-aktier.

Utbetalning av vederlag

Med hänvisning till Erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 13 juli 2015 så kommer innehavare av utgivna och utestående stamaktier i Grontmij (“Grontmij-aktieägare”), som har lämnat in Grontmij-aktier under den Förlängda Acceptperioden, att erhålla 0,22195 nyemitterade aktier av serie B i Sweco (“Sweco B-aktier”) för varje Grontmij-aktie (“Utbytesförhållandet”), samt ett kontant belopp om 1,84 EUR (tillsammans “Vederlaget”) för varje korrekt inlämnad och överförd Grontmij-aktie (och för felaktigt inlämnad Grontmij-aktie under förutsättning att bristerna har eftergivits av Sweco, eller läkts).

Utbetalning av Vederlaget för de Grontmij-aktier som lämnades in under den Förlängda Acceptperioden kommer att ske den 16 oktober 2015 (“Utbetalningsdagen”).

Emission av nya Sweco B-aktier

I enlighet med bemyndigandet från Swecos extra bolagsstämma den 24 augusti 2015 har Swecos styrelse enligt villkoren för Uppköpserbjudandet tidigare beslutat att emittera nya Sweco B-aktier som vederlag till de Grontmij-aktieägare som har lämnat in Grontmij-aktier i Uppköpserbjudandet. Som vederlag för de Grontmij-aktier som lämnats in under den Förlängda Acceptperioden, kommer 1 824 164 nya Sweco B-aktier att emitteras, och cirka 15 122 600 EUR (140 800 000 SEK)[3] kommer erläggas som Kontantvederlag till dessa Grontmij-aktieägare.

Därefter uppgår det totala Vederlaget som utbetalats till de Grontmij-aktieägare som lämnat in sina Grontmij-aktier under såväl den initiala Acceptperioden som den Förlängda Acceptperioden till 14 940 992 nyemitterade Sweco B-aktier, och ett Kontantvederlag om cirka 123 863 150 EUR (1 153 170 000 SEK) [4].

Notering på Nasdaq Stockholm

Swecos B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Nya Sweco B-aktier som emitteras i Uppköpserbjudandet kommer att upptas till handel på Nasdaq Stockholm från och med Utbetalningsdagen.

Finansiering av Uppköpserbjudandet

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats kommer Sweco finansiera Kontantvederlaget i Uppköpserbjudandet genom en bryggfinansiering från Nordea Bank AB. Avsikten är att bryggfinansieringen huvudsakligen ska återbetalas med medel som ska tillföras Sweco genom en företrädesemission att genomföras efter Utbetalningsdagen. Swecos större aktieägare har åtagit sig att teckna sin pro rata andel i företrädesemissionen. De Grontmij-aktieägare som har accepterat Uppköpserbjudandet och fortfarande är aktieägare i Sweco på avstämningsdagen för företrädesemissionen kommer att ha företrädesrätt att teckna sin pro rata andel vid deltagande i företrädesemissionen per avstämningsdagen.

Avnotering och tvångsinlösen

I enlighet med Euronext Amsterdams praxis och noteringsregler kommer Sweco och Grontmij idag ansöka om att avnotera Grontmij-aktierna från Euronext Amsterdam och att noteringsavtalet mellan Grontmij och Euronext Amsterdam avseende noteringen av Grontmij-aktier ska upphöra. Den sista handelsdagen med dessa aktier förväntas att infalla den 17 november 2015 och Grontmij beräknas avnoteras den 18 november 2015.

Sweco avser skyndsamt att inleda ett tvångsinlösensförfarande (uitkoopprocedure) i enlighet med avsnitt 2:92a eller 2:359c i Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) för att förvärva de Grontmij-aktier som inte redan innehas av Sweco. I enlighet med holländsk rätt ska Swecos aktiekurs per Utbetalningsdagen den 16 oktober 2015 läggas till grund för bestämmandet av kontantvärdet i Uppköpserbjudandet.[5] Ingen holländsk källskatt blir aktuell vid överlåtelse av Grontmij-aktier vid ett sådant tvångsinlösenförfarande. Konsekvenserna för den holländska företagsbeskattningen och personbeskattningen är desamma som för den holländska företagsbeskattningen och personbeskattningen i Uppköpserbjudandet.

Då Sweco har säkerställt ett ägande på över 95 % av Grontmij-aktierna kommer Sweco att inleda ett tvångsinlösenförfarande istället för en gränsöverskridande fusion.


[1] Detta antal inbegriper (i) Grontmij-aktierna som enligt åtaganden ska lämnas in under den Förlängda Acceptperioden i Uppköpserbjudandet, vilka representeras av de 5 620 026 Grontmij-aktierna som tillkom genom konvertering av Grontmij Cumprefs den 1 oktober 2015 och de 344 077 Grontmij-aktierna som tillkom genom att prestationsaktierna i Grontmijs långsiktiga incitamentsprogram förföll i förtid; samt (ii) 2 254 705 övriga Grontmij-aktier som lämnades in under den Förlängda Acceptperioden.

[2] De 65 887 617 Grontmij-aktier som innehas av Sweco består av 6 789 492 Grontmij-aktier som förvärvats av Sweco utanför Uppköpserbjudandet samt 59 098 125 Grontmij-aktier som lämnades in under den initiala Acceptperioden.

[3] Baserat på en växelkurs mellan euro (EUR) och svenska kronor (SEK) om 1:9,31 den 12 oktober 2015.

[4] Baserat på en växelkurs mellan euro (EUR) och svenska kronor (SEK) om 1:9,31 den 12 oktober 2015.

[5] Detta belopp bestäms per Grontmij-aktie till ett belopp som motsvarar Swecos aktiekurs efter börshandelns stängning den 16 oktober 2015 multiplicerat med Utbytesförhållandet (0,22195) plus Kontantvederlaget om 1,84 EUR.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs