0 of 0 for ""

Sweco AB:s årsstämma den 16 april 2009

April 16, 2009 | Press release

Vid Sweco AB:s årsstämma den 16 april 2009 fattades bland annat beslut enligt följande:

Styrelse
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Gunnel Duveblad, Øystein Løseth, Aina Nilsson Ström, Mats Wäppling och Olle Nordström omvaldes. Nyval skedde av Anders G Carlberg och Pernilla Ström. Olle Nordström omvaldes till styrelsens ordförande.

Anders G Carlberg har tidigare varit VD för Axel Johnsson International AB, Atle Förvaltning AB, Nobel Industries Sweden AB och J S Saba AB. Han är idag ledamot i Axel Johnson AB, Mekonomen AB, Svenskt Stål AB, Sapa AB, Säki AB och Beijer-Alma AB. Pernilla Ström driver för närvarande eget företag inom bland annat makroanalys, affärsutveckling och seminarieverksamhet. Hon har tidigare varit verksam bland annat på Finansdepartementet som EU-utredare, ledarskribent på Dagens Nyheter och som makroekonom vid Öhman Fondkommission samt som VD för Blockbid. Hon är ledamot i bland annat Bonnier AB, Uniflex AB, Kappahl AB och HQ Bank AB.

Valberedning
Stämman beslutade om instruktioner för valberedning inför 2010 års årsstämma. Beslutet innebär bland annat att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som de företräder, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

Arvodering
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens justerade förslag angående arvodering, innebärande ett arvode för styrelse- och kommittéarbete på totalt 1 465 000 kronor.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, om utdelning till aktieägarna med 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 21 april 2009 och utbetalning beräknas ske den 24 april 2009.

Förvärv av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier på i huvudsak följande villkor. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A och/eller serie B, att bolagets innehav vid var tid ej överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska göras på NASDAQ OMX Stockholm inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier.

Överlåtelse av egna aktier
Stämman bemyndigade även styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier på i huvudsak följande villkor. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier av serie A och/eller serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier ska därvid svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna erläggas kontant, i form av apportegendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

Aktiebonusprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett aktiebonusprogram 2009 omfattande högst 2 500 000 aktier. Detta innefattade beslut om inrättande av aktiebonusprogram 2009, beslut om riktad emission av C-aktier, beslut om att bemyndiga styrelsen att återköpa emitterade C-aktier, samt beslut om överlåtelse av egna aktier till fullgörande av åtaganden enligt aktiebonusprogram 2009. Aktiebonusprogram 2009 är utformat för att relatera till bolagets övergripande lönsamhetsmål och är konstruerat för att stimulera till en ökad lönsamhet och tillväxt. Aktiebonusprogrammet ska omfatta huvuddelen av koncernens anställda i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Det antal aktier som var och en av de anställda ska erhålla motsvarar den intjänade bonusen för räkenskapsåret 2009 dividerat med en basaktiekurs, motsvarande den genomsnittliga volymvägda betalkursen för B-aktien under perioden 19 mars – 27 mars 2009, minskad med ett belopp motsvarande på årsstämman beslutad utdelning per aktie för 2008. Basaktiekursen ska räknas om enligt sedvanliga villkor för händelser som påverkar aktievärdet, såsom beslut om exempelvis split, fondemission, inlösen och liknande under programmets löptid. Bonusen baseras på de ingående affärsenheternas rörelseresultat, och beräknas som en andel av rörelseresultatet över en viss miniminivå. Bonusbeloppet i aktiebonusprogrammet kan maximalt uppgå till den anställdes månadslön multiplicerat med 3,0. Tilldelning – som i princip förutsätter att anställning består – av aktier kommer att ske vederlagsfritt under första halvåret 2010. Kostnaderna för aktiebonusprogram 2009 som belastar resultaträkningen enligt IFRS 2 beräknas till ca 100 miljoner kronor. Utöver detta kommer resultatet att belastas av sociala kostnader relaterade till de tilldelade aktiernas marknadsvärde, vilka vid en aktiekurs om 40 kronor beräknas till ca 24 miljoner kronor.

Emissionen av C-aktier utgör en del i genomförandet av aktiebonusprogram 2009. Emissionen omfattar 2 500 000 C-aktier till en teckningskurs om en krona per aktie, motsvarande aktiens kvotvärde. Teckningsberättigad i emissionen är HQ Bankaktiebolag.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av ytterligare högst 200 000 B-aktier för att fullgöra de skyldigheter som bolaget har att leverera aktier till deltagare i aktiebonusprogram 2008. Detta då resultatet för Sweco-koncernen blivit väsentligt mycket bättre än vad styrelsen och bolagsledningen förväntade vid tidpunkten för beslutet att föreslå årsstämman 2008 att besluta om aktiebonusprogram 2008 och att 1 750 000 B-aktier inte är tillräckligt för att säkerställa bolagets skyldigheter att leverera aktier till deltagare i aktiebonusprogram 2008. Överlåtelse ska ske vederlagsfritt under första halvåret 2009.

Konstituerande styrelsemöte
Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman beslutade styrelsen att till ledamöter i ersättningskommittén omvälja Aina Nilsson Ström och Olle Nordström samt nyvälja Pernilla Ström. Olle Nordström utsågs till ordförande i ersättningskommittén. Styrelsen beslutade att till ledamöter i revisionskommittén omvälja Gunnel Duveblad samt nyvälja Anders G Carlberg och Øystein Løseth. Gunnel Duveblad utsågs till ordförande i revisionskommittén. Styrelsen beslutade med stöd av stämmans bemyndigande att återköpa högst fem procent av samtliga aktier i bolaget, inklusive av bolaget redan innehavda aktier. Återköp kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Återköp kommer att ske från och med den 16 april 2009 till och med nästa årsstämma. Syftet är att kunna arbeta med bolagets kapitalstruktur och kunna använda aktier som betalning vid eventuella företagsförvärv.

Sweco AB innehar för närvarande 632 454 B-aktier. Därutöver innehar Sweco AB 1 725 413 B-aktier, att användas inom ramen för Swecos aktiebonusprogram.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs