0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari – september 2008

November 4, 2008 | Interim report

Rörelseresultatet upp 47 procent

• Rörelseresultatet förbättrades med 47 procent och uppgick till 436,6 MSEK (296,8).

• Rörelsemarginalen uppgick till 11,0 procent (9,1).

• Nettoomsättningen ökade med 22 procent och uppgick till 3 962,8 MSEK (3 259,6).

• Resultatet före skatt uppgick till 428,9 MSEK (292,4).

• Resultatet efter skatt uppgick till 306,5 MSEK (209,3) och resultatet per aktie till 3,56 SEK (2,41).

Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:

– Efter nio månader kan vi summera en kraftig resultatförbättring. Rörelsemarginalen ökade till 11,0 procent. Verksamheterna i Sverige och Norge svarade för den största resultatförbättringen. Under perioden har Sweco fortsatt sin tillväxt, såväl i Norden som i östra och centrala Europa.

– Bakom resultatet ligger en stark marknad för flertalet av Swecos verksamhetsområden. Den finansiella oron har endast påverkat efterfrågan marginellt under det tredje kvartalet.

– Inom de långsiktiga tillväxtområdena miljö, energi och infrastruktur ser utvecklingen fortsatt bra ut. Sweco har bland annat fått i uppdrag att projektleda utbyggnaden av tunnelbanenätet i Helsingfors, Finlands största infrastrukturprojekt någonsin. I Stockholm ska Sweco genomföra en systemanalys av regionens framtida energiförsörjning och i Sankt Petersburg anlitas vi för att utföra hållbar stadsplanering för två helt nya stadsdelar.

– Konjunkturen börjar nu försämras i allt snabbare takt och osäkerheten är stor kring hur långtgående effekter den finansiella krisen får. Samtidigt har Sweco en stark finansiell ställning och ledande marknadspositioner inom ett flertal tillväxtområden som energi, miljö och infrastruktur, vilket borgar för en långsiktigt stabil utveckling.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs