0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport Januari-Mars

May 8, 2012 | Interim report

Rekordresultat och stark tillväxt

Januari – mars 2012

  • Nettoomsättningen ökade med 34 procent och uppgick till 1 909,6 MSEK (1 420,7).
  • Rörelseresultatet ökade med 69 procent och uppgick till 231,3 MSEK (136,6).
  • Rörelsemarginalen blev 12,1 procent (9,6).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 164,5  MSEK (97,1) och resultatet
    per aktie till 1,79 SEK (1,07).
  • Nettoskulden i förhållande till eget kapital var 18,6 procent (–12,7).

Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:

– Året började mycket bra för Sweco. Rörelseresultatet blev 231 miljoner, en ökning med 69 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det är vårt hittills bästa resultat för ett enskilt kvartal. Rörelsemarginalen uppgick till 12,1 procent. Bästa affärsområde blev Sweco Norge med en rörelsemarginal på 14,5 procent.

– Vi fortsätter att växa. Under årets första kvartal ökade omsättningen med 34 procent, varav 17 procent genom organisk tillväxt. I början av februari konsoliderades förvärvet av FMC Group, vilket innebär att vi nu är cirka 1 700 medarbetare i Finland. Den starka tillväxten märks bland annat också i Norge där omsättningen ökade med 35 procent.

– Efterfrågan på Swecos tjänster är för närvarande mycket god. Glädjande är bland annat den fortsatt positiva utvecklingen för våra industrikonsulter i Finland. Vi ser i dagsläget inga tecken på en försämrad marknad, trots den finansiella osäkerheten i Eurozonen och avmattningen i den allmänna ekonomin. Men oron för den fortsatta utvecklingen kvarstår och marknadsutvecklingen är svårbedömd.

– Sweco har i dag närmare 7 600 medarbetare. Lönsamhet och finansiell styrka i branschens absoluta toppklass ger oss goda möjligheter att fortsätta växa både organiskt och genom fler förvärv. Vårt breda tjänsteutbud och ledande marknadspositioner borgar för en långsiktig positiv utveckling.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs