0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013

May 8, 2013 | Interim report

JANUARI – MARS 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 931,6 MSEK (1 909,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till 135,3 MSEK (232,0).
  • Rörelsemarginalen blev 7,0 procent (12,1).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 102,2 MSEK (165,0) och resultatet per aktie till 1,11 SEK (1,80).
  • Nettoskulden uppgick till 378,0 MSEK (317,9).

Koncernchef Tomas Carlsson kommenterar:

    Rörelseresultatet uppgick till 135 MSEK och bästa affärsområde blev Sweco Sverige med en rörelsemarginal på närmare 10 procent. Resultatet påverkades negativt av betydande kalendereffekter, motsvarande cirka 90 MSEK. Justerat för kalendereffekter uppvisade de största affärsområdena Sverige, Norge och Finland i stort sett oförändrade rörelsemarginaler jämfört med första kvartalet 2012, vilket är tillfredsställande i rådande konjunktur.

    Samtidigt påverkas även Sweco allt mer av den svaga konjunkturen. Bland annat har marknaden för industritjänster i Finland försämrats under perioden och den mycket svaga efterfrågan i Ryssland består. Åtgärder genomförs kontinuerligt för att anpassa verksamheten till rådande förutsättningar i dessa marknader.

    Sweco har fått flera omfattande uppdrag under perioden, bland annat projekteringsledning av en ny pendeltågslinje under Helsingfors, en total översyn av brostandarden i fyra ryska regioner samt projektering av utökad kraftöverföring från Forsmarks kärnkraftverk.

    Sweco står starkt även i en svagare konjunktur. Vår tillväxtstrategi ligger fast, vi ska fortsätta växa under lönsamhet både organiskt och genom fler förvärv.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs