0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2014

July 18, 2014 | Interim report

Stabil resultatutveckling – långsam återhämtning av marknaden

APRIL – JUNI 2014

 • Nettoomsättning: 2 337,3 MSEK (2 001,7)
 • Rörelseresultat: 155,6 MSEK (190,6); rörelsemarginal: 6,7 procent (9,5)
 • EBITA: 167,8 MSEK (200,5); EBITA-marginal: 7,2 procent (10,0)
 • Integrationskostnader för Vectura: 2,8 MSEK
 • Resultat efter skatt: 108,6 MSEK (136,2); resultat per aktie: 1,19 SEK (1,48)

JANUARI – JUNI 2014

 • Nettoomsättning: 4 659,0 MSEK (3 919,3)
 • Rörelseresultat: 367,2 MSEK (324,6); rörelsemarginal: 7,9 procent (8,3)
 • EBITA: 393,2 MSEK (344,6); EBITA-marginal: 8,4 procent (8,8)
 • Integrationskostnader för Vectura: 11,3 MSEK
 • Resultat efter skatt: 252,5 MSEK (238,4); resultat per aktie: 2,76 SEK (2,59)
 • Nettoskuld: 1 522,8 MSEK (647,9)

Koncernchef Tomas Carlsson kommenterar:

– Omsättningen för det andra kvartalet ökade med 17 procent. Tillväxten beror framförallt på förvärvet av Vectura. Rörelseresultatet minskade till följd av färre tillgängliga arbetstimmar. Vectura och ökad beläggning i Finland bidrar positivt till resultatet. Med hänsyn tagen till negativa kalendereffekter är resultatutvecklingen stabil.

– Sammantaget präglas marknaden under kvartalet av försiktig optimism och återhämtning jämfört med den svaga inledningen av året. Återhämtningen sker dock långsamt och på vägen mot en robust efterfrågetillväxt finns fallgropar i den allmänna ekonomiska utvecklingen. Under kvartalet uppvisar den svenska marknaden en viss förbättring medan den norska marknaden är stabil. Marknaderna i Finland och Centraleuropa är fortsatt utmanande.

– Det är nu ett år sedan Vectura förvärvades och det är dags att sammanfatta affären. Vectura överträffar redan våra finansiella förväntningar och Sweco är nordisk marknadsledare inom infrastruktur. Vi är därmed unikt positionerade för att dra nytta av kommande satsningar på vägar och järnvägar. Integrationen är avslutad och vi fokuserar nu på fortsatt lönsam tillväxt.
 

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs