0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2011

July 19, 2011 | Interim report

Ökad tillväxt i en allt starkare marknad

April – juni 2011· Nettoomsättningen uppgick till 1 506,7 MSEK (1 365,5). · Rörelseresultatet uppgick till 128,0 MSEK (112,2). · Rörelsemarginalen blev 8,5 procent (8,2). · Resultatet efter skatt uppgick till 92,5 MSEK (82,5) och resultatet per aktie till 1,01 SEK (0,91)Januari – juni 2011· Nettoomsättningen uppgick till 2 927,4 MSEK (2 704,5). · Rörelseresultatet uppgick till 264,6 MSEK (234,6). · Rörelsemarginalen blev 9,0 procent (8,7). · Resultatet efter skatt uppgick till 189,6 MSEK (169,1) och resultatet per aktie till 2,08 SEK (1,88). · Stark finansiell ställning, nettoskulden uppgick till 74,6 MSEK (nettofordran 34,6).Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:– Rörelseresultatet ökade till 265 MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 9 procent under första halvåret. Sweco Sverige redovisade ett fortsatt starkt resultat och uppnådde en rörelsemarginal på över 12 procent.– Vi ser en allt starkare marknad med förbättrade tillväxtmöjligheter. Det gäller framför allt i Sverige där verksamheten vuxit med 14 procent under första halvåret. Hittills i år har vi förvärvat verksamheter i Sverige, Norge, Polen, Ryssland och Slovakien med totalt cirka 430 anställda. Sweco har nu cirka 6 000 medarbetare och målet är att fortsätta växa med lönsamhet både organiskt och genom förvärv.– I Finland ser vi nu konkreta resultat av den förbättrade marknaden för våra industrikonsulter i form av flera nya stora uppdrag. Även i Baltikum fortsätter orderingången att förbättras. De statsfinansiella kriserna i Europa skapar dock osäkerhet kring marknadsutvecklingen generellt sett.– Swecos starka finansiella ställning tillsammans med ett brett tjänsteutbud och ledande marknadspositioner inom flera viktiga tillväxtområden borgar för en långsiktigt god utveckling.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs