0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2009

July 21, 2009 | Interim report

Fortsatt starkt resultat första halvåret

• Rörelseresultatet uppgick till 283,7 MSEK (335,0).

• Rörelsemarginalen uppgick till 10,0 procent (11,9).

• Nettoomsättningen uppgick till 2 846,8 MSEK (2 803,7).

• Resultatet före skatt uppgick till 289,9 MSEK (329,1).

• Starkt kassaflöde från den operativa verksamheten 214,7 MSEK (180,7).

• Resultatet efter skatt uppgick till 207,1 MSEK (236,3) och resultatet
per aktie till 2,35 SEK (2,76).

Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:

– Sweco redovisar ett starkt första halvår. Rörelseresultatet uppgick till 284 MSEK och rörelsemarginalen till 10 procent. Det är främst verksamheterna i Sverige och Norge som bidragit till det goda resultatet. Resultatet har påverkats av färre antal tillgängliga timmar jämfört med föregående år, vilket motsvarar cirka 50 MSEK i rörelseresultat.

– Marknadssituationen för bygg- och industrirelaterade tjänster fortsätter att försämras, framför allt i Finland och Baltikum. Den svaga konjunkturen börjar även påverka andra delar av Swecos verksamhet. Resursanpassning sker efter hand i takt med konjunkturutvecklingen.

– Samtidigt råder en stabil efterfrågan på Swecos tjänster inom miljö, energi, infrastruktur och geografisk IT. Vi fortsätter att rekrytera nyckelkompetenser inom dessa områden. Grundläggande drivkrafter för efterfrågan är befolkningstillväxt och urbanisering, ökad medvetenhet om miljö- och klimatfrågor samt moderniseringen av de nya EU-länderna. Utvecklingen öppnar för nya affärsmöjligheter och skapar en långsiktig efterfrågan.

– Swecos ledande marknadspositioner inom miljö, energi och infrastruktur tillsammans med koncernens starka finansiella ställning gör det möjligt att fortsätta växa under lönsamhet. Beredskapen att tillvarata nya möjligheter under de kommande åren är stor.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs