0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2008

July 22, 2008 | Interim report

Fortsatt stark resultatutveckling

• Rörelseresultatet förbättrades med 39 procent och uppgick till 335,0 MSEK (240,4).

• Rörelsemarginalen uppgick till 11,9 procent (10,4).

• Nettoomsättningen ökade med 22 procent och uppgick till 2 803,7 MSEK (2 302,7).

• Resultatet före skatt uppgick till 329,1 MSEK (238,6).

• Resultatet efter skatt uppgick till 236,3 MSEK (166,4) och resultatet per aktie till 2,76 SEK (1,91).

Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:

– Det första halvåret blev bra för Sweco med fortsatt tillväxt och förbättrade marginaler. Rörelsemarginalen steg till 11,9 procent. Största förbättringen svarade Norge för där rörelseresultatet nära fördubblades.

– Inom de långsiktiga tillväxtområdena infrastruktur, energi och miljö ser utvecklingen mycket bra ut på Swecos samtliga marknader. Framför allt ökar intresset för Swecos specialistkompetenser inom klimatrelaterade frågor och hållbar utveckling. Rådande osäkerhet kring konjunkturen har endast obetydligt påverkat efterfrågan på våra tjänster.

– Vi fortsätter vår satsning på tillväxtmarknaderna i centrala och östra Europa. I Ryssland förvärvade vi resterande del av aktierna i vatten- och miljöbolaget Lenvodokanalproekt. I Bulgarien förvärvade vi landets ledande energikonsultbolag Energoproekt Hydropower.

– Swecos starka finansiella ställning och ledande marknadspositioner inom vatten och miljö samt infrastruktur- och energiområdena, ger förutsättningar för en långsiktigt positiv utveckling.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs