0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Bokslutskommuniké 2009

February 12, 2010 | Interim report

• Nettoomsättningen uppgick till 5 338,7 MSEK(5 522,8).
• Rörelseresultatet uppgick till 443,6 MSEK (596,3).
• Rörelsemarginalen uppgick till 8,3 procent (10,8).
• Resultatet före skatt uppgick till 443,6 MSEK (588,2).
• Stark finansiell ställning, nettofordran uppgick till 418,5 MSEK (160,1). Starkt kassaflöde från den operativa verksamheten som uppgick till 529,7 MSEK (557,1).
• Resultatet efter skatt uppgick till 294,6 MSEK (402,9) och resultatet
per aktie till 3,31 SEK (4,68).
• Styrelsen föreslår en utdelning med 2,00 SEK per aktie och en inlösen av aktier motsvarande 2,00 SEK per aktie.

Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:

– Merparten av Swecos verksamhet har presterat ett starkt resultat trots en svag konjunktur. Sweco Sverige och Sweco Norge redovisar starka rörelsemarginaler. Verksamheterna i Tjeckien och Bulgarien har visat en stabil utveckling och i slutet av året noterade vi även en viss ökning av aktiviteterna i Baltikum.

– Resultatet har påverkats negativt av den svaga marknaden för industri- och bygg¬relaterade tjänster, huvudsakligen i Finland och Baltikum. Rörelseresultatet har bland annat belastats av omstruktureringskostnader och nedskrivningar av goodwill i den finska industriverksamheten om totalt 41 MSEK. Jämfört med föregående år har resultatet också påverkats negativt av färre antal tillgängliga debiterbara timmar samt slopad Alectarabatt.

– Generellt sett har marknaden stabiliserats, men på olika sätt på olika marknader. I Norge har marknaden under hösten stärkts, medan marknadsläget i Finland fortfarande är svagt.

– Efter periodens utgång har Sweco förvärvat det polska vatten- och miljökonsult¬företaget Hydroprojekt Kraków, med 35 anställda. Förvärvet är ett första steg i etableringen av Sweco i Polen.

– Drivkrafter för efterfrågan på våra tjänster är befolkningstillväxt och urbanisering, ökad medvetenhet om miljö- och klimatfrågor samt moderniseringen av de nya EU-länderna. Swecos breda tjänsteutbud inom hållbar samhällsutveckling skapar därför goda förutsättningar för långsiktig framgång.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs