0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Bokslutskommuniké 2008

February 13, 2009 | Interim report

Rekordresultat och kraftig tillväxt

• Rörelseresultatet förbättrades med 38 procent och uppgick till 596,3 MSEK (432,5).

• Rörelsemarginalen uppgick till 10,8 procent (9,5).

• Nettoomsättningen ökade med 21 procent och uppgick till 5 522,8 MSEK (4 569,5).

• Resultatet före skatt uppgick till 588,2 MSEK (425,7).

• Resultatet efter skatt uppgick till 402,9 MSEK (303,3) och resultatet per aktie till 4,68 SEK (3,53).

• Styrelsen föreslår en utdelning med 2,00 SEK (2,00) per aktie.

Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:

– 2008 blev det bästa året hittills med en kraftig resultatförbättring. Rörelsemarginalen ökade till 10,8 procent. Det är verksamheterna i Sverige och Norge som svarat för den största resultatförbättringen. Under året har Sweco fortsatt att växa och stärkt marknadspositionerna såväl i Norden som i östra och centrala Europa.

– Efterfrågan har varit god främst när det gäller uppdrag relaterade till miljö, energi och infrastruktur. I slutet av året märktes en minskad efterfrågan inom byggsektorn och delar av industrin.

– Konjunkturen fortsätter att försämras, vilket framför allt påverkar industri- och byggrelaterade konsulttjänster. Resursanpassning vidtas efter hand. Samtidigt ser det fortsatt bra ut för flertalet av våra verksamhetsområden. Grundläggande drivkrafter för efterfrågan på våra tjänster är befolkningstillväxt och urbanisering, ökad medvetenhet om miljö- och klimatfrågor samt moderniseringen av de nya EU-länderna. Utvecklingen öppnar för nya affärsmöjligheter och skapar en god efterfrågan på tjänster inom framför allt miljö, energi och infrastruktur. Swecos starka marknadspositioner inom dessa områden borgar för en långsiktigt positiv utveckling.

– Swecos tillväxtstrategi ligger fast. Vår starka finansiella ställning gör det möjligt att fortsätta växa under lönsamhet på nya marknader under de kommande åren.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs