0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Bokslutskommuniké 2007

February 6, 2008 | Press release

Kraftig tillväxt och förbättrat resultat

• Rörelseresultatet förbättrades med 20 procent och uppgick till 432,5 MSEK (361,9).
• Rörelsemarginalen uppgick till 9,5 procent (9,3).
• Nettoomsättningen ökade med 17 procent och uppgick till 4 569,5 MSEK (3 894,7).
• Resultatet före skatt uppgick till 425,7 MSEK (364,4).
• Resultatet efter skatt uppgick till 303,3 MSEK (258,3) och resultatet per aktie till 3,53 SEK (3,00).
• Styrelsen föreslår en utdelning med 2,00 SEK (1,50) per aktie.

Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:

– SWECO fortsätter att växa under god lönsamhet. 2007 blev vårt bästa år hittills.

– Konjunkturen har varit stark och samtliga enheter har haft goda marknads-förutsättningar. Framför allt har intresset ökat för SWECOs specialistkompetenser inom klimatrelaterade frågor och hållbar utveckling.

– Vi har stärkt positionerna på såväl befintliga som nya marknader. I Norge har verksamheten vuxit med 24 procent och efter de senaste förvärven blir vi ett av landets största teknikkonsultföretag med cirka 800 medarbetare. Vi har också vuxit kraftigt i Öst- och Centraleuropa, bland annat genom förvärv i Tjeckien, Estland och Litauen. SWECO har idag cirka 950 medarbetare på dessa marknader och orderingången är mycket god.

– Den osäkerhet som råder kring konjunkturen har inte påverkat efterfrågan på våra tjänster. SWECOs starka finansiella ställning och ledande marknadspositioner bland annat inom vatten & miljö samt infrastruktur- och energiområdena, ger förutsättningar för en långsiktigt god utveckling.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs