0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

February 7, 2007 | Interim report

Starkt resultat och kraftig tillväxt

• Rörelseresultatet förbättrades med 33 procent och uppgick till
361,9 MSEK (271,6).

• Rörelsemarginalen uppgick till 9,3 procent (8,1).

• Nettoomsättningen ökade med 16 procent och uppgick till
3 894,7 MSEK (3 372,2).

• Resultatet före skatt uppgick till 364,4 MSEK (351,2).

• Resultatet efter skatt uppgick till 258,3 MSEK (274,1) och resultatet
per aktie till 15,02 SEK (15,88). Föregående års finansnetto innehöll
en engångspost om 79,8 MSEK motsvarande 4,72 SEK per aktie.

• Styrelsen föreslår en utdelning med 7,50 SEK per aktie, en inlösen
av aktier motsvarande 8,50 SEK per aktie och en aktiesplit 5:1, innebärande att en gammal aktie ersätts av fem nya.

Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:

– SWECO växer under stark lönsamhet och 2006 blev det bästa året hittills. Rörelseresultatet förbättrades med 33 procent och rörelsemarginalen blev 9,3 procent.

– Vi har stärkt våra positioner i Norden, bland annat inom energiområdet. Vi har också skapat goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i östra Europa genom förvärv i Estland och Litauen. SWECO är nu den klart ledande aktören i Baltikum, där efterfrågan på våra tjänster ständigt ökar. I Baltikum och S:t Petersburgsområdet har SWECO totalt 500 konsulter som är verksamma inom vatten och miljö, infrastruktur, arkitektur, byggkonstruktion och installation.

– Vår finansiella ställning är stark. Efter föreslagen utdelning uppgår soliditeten till 32 procent, vilket ger oss goda förutsättningar att vidareutveckla SWECO.

– SWECOs ambition är att fortsätta växa under lönsamhet genom att intensifiera marknadsbearbetningen i Norden och expandera verksamheterna på tillväxtmarknaderna i östra Europa. Efterfrågan på SWECOs tjänster är för närvarande stor och utsikterna för 2007 bedöms som goda.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs