0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Bokslutskommuniké 2000

February 8, 2001 | Interim report

SWECO AB (publ) Bokslutskommuniké 2000

* Resultatet efter finansnetto (exklusive engångsposter) förbättrades
kraftigt
och uppgick till 92,3 Mkr (2,5)
* Nettoomsättningen ökade med 7,7 % till 1.757 Mkr (1.631)
* Resultat efter skatt blev 352 Mkr motsvarande 23,80 kronor per aktie
* Utdelningen föreslås bli 1,75 kronor per aktie (1,20) en höjning med
46 %. Därutöver föreslås en extrautdelning på 3,25 kronor per aktie
* Ett omfattande förändringsarbete för ökad lönsamhet och tillväxt
inleddes under året
* En ny koncernstruktur med tydligare profilering av prioriterade
tillväxtområden infördes

RESULTAT OCH STÄLLNING
Koncernens nettoomsättning och resultat
SWECO-koncernens omsättning uppgick till 1.756,8 Mkr (1.630,8), en ökning
med 7,7 %. Andelen utlandsomsättning utgjorde 14 % (14 ).

Resultatsammandrag 2000 1999
Mkr 12 12
mån mån

FFNS 19,1 3,0
BLOCO 11,2 4,8
THEORELLS 19,7 5,2

SWECO Projektledning 7,0 3,8
VBB VIAK 46,1 28,0

SWECO Industriteknik 4,3 -0,9
SWECO Energuide 2,0 4,5
Koncerngemensamt -35,1 -46,1

inkl goodwill
Resultat från

konsultverksamheten 74,3 2,3
Koncernens 18,0 0,2
finansnetto

Återförda 532,7 –
pensionsmedel

Förnyelseprogram – –
125,0
Minoritetens andel -0,2 0,2

Resultat före skatt 499,8 2,7

Resultatet från konsultverksamheten förbättrades kraftigt och uppgick till
74,3 Mkr (2,3). Resultatförbättringen förklaras främst av att det pågående
förändringsarbetet givit effekt samt att efterfrågan förbättrats under
året. Resultatet har belastats med kostnader för det pågående förändrings-
och effektiviseringsprogrammet med 22 Mkr.

Rörelsemarginalerna har förbättrats och totalt för koncernen uppgick
rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, till 4,2 % (0,1).
Debiteringsgraden har ökat och uppgick, inklusive all administrativ
personal, till 70 % (68).

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 507,7 Mkr (445,1)
och rörelseresultatet
till 43,1 Mkr (-24,2).

Årets resultatet före skatt uppgick till 499,8 Mkr (2,7). Resultatet
påverkades positivt av engångsposter med 407,7 Mkr, varav återförda
pensionsmedel från SPP och Arkitekternas Pensionskassa (AP) utgör 532,7
Mkr. Beloppet har ökat, jämfört med tidigare lämnade uppgifter, då
nuvärdesberäkningen av de återförda medlen justerats på grund av ett
beräknat snabbare utnyttjande av medlen. Resultatet har belastats med
kostnader för ett förnyelseprogram med 125 Mkr.

Koncernens finansnetto har förbättrats kraftigt vilket till stor del beror
på att nuvärdet av kvarvarande fordran avseende pensionsmedel ökar i takt
med att tidpunkten för återstående återbäring närmar sig. Ökningen
redovisas som ränteintäkt. Finansnettot har även påverkats positivt av det
förbättrade kassaflödet i koncernen.

Resultatet efter skatt uppgick till 352,2 Mkr (0,7). Den totala
skattekostnaden uppgick
till -147,6 Mkr (-2,0 ) varav betald skatt -134,7 Mkr (-4,5) och latent
skatt -12,5 Mkr (2,6).
Skattens andel av resultatet före skatt utgör 30 % (74).

Resultat per aktie
Resultatet per aktie uppgick till 23,80 kr (0,0). Efter full utspädning
var motsvarande
siffra 23,40 kr (0,0).

Investeringar
Koncernens investeringar i inventarier uppgick under året till 38,2 Mkr
(30,2). Investeringarna avsåg till större delen anskaffning av
datorutrustning. Avskrivningar på inventarier uppgick till 37,3 Mkr
(36,5).
Finansiell ställning, likviditet och kassaflöde
Koncernens finansiella ställning är stark. Likviditeten är god och de
räntebärande tillgångarna i form av likvida medel samt räntebärande
fordringar (exklusive pensionsmedel) uppgick till
261,8 Mkr (66,8). De räntebärande fordringarna avser i huvudsak
placeringar i K1-ratade företagscertifikat. Placeringsräntan uppgår i
genomsnitt till 4,18 %. De räntebärande skulderna uppgick vid årsskiftet
till 21,5 Mkr (20,7). De likvida medlen samt räntebärande fordringar med
avdrag för de räntebärande skulderna uppgick till 240,3 Mkr (46,1).

Soliditeten ökade och uppgick till 43 % (31). Avkastningen på eget kapital
var 102 % (0) och avkastningen på sysselsatt kapital 137 % (2). Rensat för
engångsposter uppgick avkastningen på sysselsatt kapital till 26 %.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 246,4 Mkr (13,3),
varav återbetalningen från SPP och AP utgjorde 134,9 Mkr.

Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår en ordinarie utdelning om
1,75 kr (1,20) samt en extrautdelning om 3,25 kr per aktie, vilket innebär
ett totalt utdelningsbelopp om 74,0 Mkr (17,8).

Personal
Medelantalet anställda i koncernen under året var 2.132 personer (2.188).
Antalet anställda vid årets utgång var 2.201 personer (2.154).

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning uppgick till 81,9 Mkr (80,8) och resultatet före
skatt till 430,5 Mkr (16,0).

MARKNADEN
Efterfrågan på kvalificerade konsulttjänster inom teknik, miljö och
arkitektur har successivt förbättrats de senaste åren. Totalt omsätter de
svenska konsultföretagen inom detta område cirka 21 Mdr. Mycket talar för
en fortsatt god marknad även under kommande år, trots en begynnande
avmattning av den internationella industrikonjunkturen.

Det är framförallt efterfrågan på specialiserade tjänster med höga
kompetenskrav som väntas öka. Inom miljösektorn har den nya miljöbalken
genererat ett ökat behov av kvalificerade tjänster för bland annat
miljökonsekvensbeskrivningar och olika typer av miljöundersökningar.

Efterfrågan på tekniktjänster med ett avancerat IT-innehåll som t ex
geografisk positionering och 3D-IT-system för bland annat visualisering
och konstruktion fortsätter att växa. Även inom den avreglerade el- och
energisektorn ökar behovet av kvalificerade konsulttjänster, främst för
verksamhetsstyrning och tjänsteutveckling. Den planerade utbyggnaden av
telekomnäten väntas också skapa en ökad efterfrågan inom SWECOs
kompetensområden.

De byggrelaterade konsulttjänsterna gynnas framförallt av det ökade
bostadsbyggandet. Investeringarna i bostadsbyggandet bedöms ha ökat med
cirka 15 % under året och beräknas öka med minst lika mycket 2001.

Nyinvesteringar i anläggningsbyggandet minskar och industrins
investeringar bedöms avta något under de kommande två åren. Totalt ser
dock bilden ljus ut. Den sammanlagda volymen för bygg- och
anläggningsrelaterade konsulttjänster beräknas öka med cirka 5 % per år
under de närmaste åren.

VERKSAMHETEN
År 2000 har varit ett år av förändring inom SWECO-koncernen. I början av
året inleddes ett omfattande förändringsarbete för att nå ökad tillväxt
och lönsamhet.

Åtgärderna omfattar främst:
– Satsning på nya växande affärssegment, bland annat läkemedelsindustrin,
telekom och miljörelaterade områden.
– Översyn och effektivisering av organisation och bemanning samt
utveckling av administrativa system.
– Genomförande av ett förnyelseprogram för utveckling av medarbetare samt
översyn och förändring av åldersstruktur.
– Intäktshöjande åtgärder för ökad lönsamhet, bland annat utbildning i
affärsmannaskap, utveckling av incitamentssystem samt införande av system
för individuell mätning och uppföljning.

Förbättringsåtgärder har även genomförts inom respektive dotterbolag, där
affärsidé, struktur och tjänsteutbud har setts över. Arbetet med att
förbättra beläggningen, sättet att ta betalt och att förbättra prisbilden,
genomförs fortlöpande inom samtliga bolag.

Förändringsarbetet fortsätter under 2001 och väntas ge fortsatta
resultateffekter.

FÖRÄNDRAD KONCERNSTRUKTUR
En decentraliserad koncernstruktur som tydligare profilerar prioriterade
tillväxtområden infördes i oktober.

Tre nya direktrapporterande dotterbolag har bildats: SWECO Position, SWECO
Energuide och SWECO Connect.

SWECO Position AB erbjuder avancerade IT-lösningar inom området geografisk
positionering samt mobila informationslösningar och företagsportaler.
Verksamheten bedrevs tidigare inom VBB VIAK.

SWECOs koncerngemensamma IT-verksamhet har förts samman i SWECO Connect
AB. Det nya dotterbolaget får ansvaret för att vidareutveckla de
koncerngemensamma IT-systemen och den lokala datordriften. Bolaget kommer
successivt även att erbjuda IT-lösningar till externa kunder.

SWECO Energuide AB erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom området
verksamhetsplanering för den avreglerade el- och energisektorn. Bolaget
hette tidigare BECO Energi och var ett dotterbolag till VBB Anläggning.

VBB Anläggning sammanförs med VBB VIAK från och med den 1 januari 2001.
VBB VIAK koncentreras därefter mot två affärsområden, Vatten & Miljö samt
Transport & Anläggning.

Verksamheten i SWECO International har sammanförts med VBB VIAKs
utlandsorganisation. Syftet är att uppnå effektivare organisation genom
att placera verksamheten närmare de producerande enheterna.

UTSIKTER FÖR 2001
Under de senaste åren har marknadssituationen för kvalificerade
konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur successivt förbättrats.
Efterfrågan på SWECOs olika kompetenser ökar inom ett flertal lönsamma
områden, bland annat inom IT, miljö, läkemedel och telekom.

Vid ingången till 2001 börjar dock allt fler tecken visa på en avmattning
av den internationella industrikonjunkturen. Prognoserna för tillväxten i
Sverige 2001 revideras ner och avmattningen i ekonomin bedöms komma
snabbare än vad som tidigare förväntats.

Trots detta bedöms marknadsutsikterna som helhet för SWECO som goda. Det
pågående förändringsarbetet kommer även ge fortsatt positiv effekt under
2001.

Stockholm den 8 februari 2001
SWECO AB (publ)
Styrelsen

Bolagsstämma hålls onsdagen den 25 april kl.16.00.

Plats: Musikaliska akademiens stora sal, Nybrokajen 11, Stockholm.

Årsredovisning för 2000 kommer att skickas till aktieägarna i slutet av
mars 2001.
Delårsrapport för januari-mars 2001 lämnas den 25 april 2001.

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, tel. 08-695 66 02
Bo Jansson, finansdirektör i SWECO, tel. 08-695 66 06
SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841, Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26
Stockholm
Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 66 10, E-post: info@sweco.se, www.sweco.se

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00560/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00560/bit0002.pdf Hela Bokslutskommuniké

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs