0 of 0 for ""

Styrelsesammansättning och återköp av egna aktier

March 19, 2003 | Press release

Styrelsesammansättning och återköp av egna aktier

SWECO AB:s nomineringskommitté föreslår ordinarie bolagsstämma den 29
april 2003 att utse Maria Borelius och Mats Wäppling till nya ledamöter
i SWECOs styrelse. Maria Borelius, född 1960, är fil kand i biologi och
Master of Science Journalism samt grundare av K-World. Maria Borelius är
verksam som vetenskapsjournalist och författare och är styrelseledamot i
Active Biotech. Mats Wäppling, född 1956, är civilingenjör lantmäteri
och chef för NCC Property Development samt vice VD i NCC-koncernen.

Kommittén föreslår omval av Eric Douglas, Birgit Erngren, Anders Frick,
Olle Nordström och Wigon Thuresson. Carl Ameln har avböjt omval.
Förslaget innebär att koncernens styrelse ska bestå av sju ledamöter och
att inga suppleanter ska utses.

Nomineringskommittén, som består av Gustaf Douglas – Investment AB
Latour, Lars Kritz – Stiftelsen J. Gust. Richerts Minne samt Olle
Nordström – Skirner Förvaltning AB, representerar drygt 70 procent av
röstetalet och drygt 55 procent av kapitalet i bolaget.

Återköp av egna aktier

SWECO AB:s styrelse har i dag beslutat föreslå att ordinarie
bolagsstämma den 29 april 2003 ska bemyndiga styrelsen att, före nästa
ordinarie bolagsstämma, besluta om förvärv av egna aktier. Högst fem
procent av bolagets totala aktier får förvärvas. Syftet med återköp är
att uppnå en optimal kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet
för bolaget att använda egna aktier som betalning vid eventuella
framtida företagsförvärv. SWECO AB äger för närvarande inga egna aktier.

Vidare har styrelsen beslutat föreslå att bolagsstämman bemyndigar
styrelsen att, före nästa bolagsstämma, besluta om överlåtelse av
bolagets egna aktier. Överlåtelse får, i avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv och då till en
ersättning som svarar mot ett bedömt marknadsvärde. Syftet är att kunna
finansiera eventuella företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad
kunskap inom teknik, miljö och arkitektur; SWECO
FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO
Projektledning, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO
Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och
SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan
vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, Koncernchef i SWECO, tfn 08-695 60 00
Bo Jansson, Finanschef i SWECO, tfn 08-695 60 00

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00110/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00110/wkr0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs