0 of 0 for ""

Rättelse: SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2002

April 22, 2002 | Interim report

OBS! Rättelse

Sid 5, Resultaträkning, Rörelseresultat jan-mars 2002: 32,9 Mkr.
Denna rapport ersätter tidigare utskickad rapport.

SWECO AB (publ)
Delårsrapport januari – mars 2002

Resultatet efter finansnetto ökade och uppgick till 58 Mkr (49).

Resultatet från konsultverksamheten uppgick till 33 Mkr (42). Det lägre
resultatet beror på lägre antal tillgängliga timmar under perioden.

Nettoomsättningen uppgick till 509 Mkr (499).

Resultatet per aktie uppgick till 2,70 kronor (2,30).

RESULTAT OCH STÄLLNING
Koncernens nettoomsättning och resultat
SWECO-koncernens nettoomsättning uppgick till 509,1 Mkr (498,6), en
ökning med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

För rullande 12 månader var nettoomsättningen 1 938,2 Mkr jämfört med 1
927,7 Mkr för helåret 2001.

Resultatsammandrag, Mkr 2002, 3 mån 2001, 3 mån
SWECO FFNS 7,2 11,3
SWECO BLOCO 2,2 4,4
SWECO THEORELLS 7,6 10,9
SWECO VBB VIAK 13,5 15,1
SWECO Projektledning 3,8 3,9
SWECO Industriteknik 0,8 2,8
SWECO Energuide 1,2 0,9
SWECO Position 0,0 1,4
SWECO Connect 0,4 0,1
Koncerngemensamt m.m. -3,8 -9,2
Resultat från konsultverksamheten 32,9 41,6
Koncernens finansnetto 24,9 7,4
Minoritetens andel -0,1 -0,1
Resultat före skatt 57,7 48,9

Resultatet från konsultverksamheten uppgick under årets första tre
månader till 32,9 Mkr (41,6). Konsultrörelsens resultat har påverkats av
att tillgängliga timmar varit lägre än motsvarande period 2001
(påskhelgen). Det lägre antalet timmar motsvarar cirka 14 Mkr i resultat
baserat på aktuell debiteringsgrad och aktuellt timpris.

Rörelsemarginalen för koncernen som helhet uppgick till 6,5 procent
(8,3). Debiteringsgraden uppgick, inklusive all administrativ personal,
till 69 procent (70).

På rullande tolvmånadersbasis ökade resultatet efter finansnetto,
exklusive jämförelsestörande poster, till 174,7 Mkr jämfört med 165,9
Mkr för helåret 2001. En ökning med 5 procent.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 57,8 Mkr (49,0).
Resultatet har påverkats positivt med 12,4 Mkr avseende ränteintäkter
sammanhängande med Alecta-medel. Omvärdering av aktieposten i
Ångpanneföreningen har påverkat resultatet positivt med 10,1 Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till 40,4 Mkr (34,2). Resultatet har
belastats med en skattesats på 30 procent som bedömts gälla för hela
räkenskapsåret.

Resultat per aktie
Resultat per aktie uppgick till 2,70 kronor (2,30).

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick
till 8,0 Mkr (8,7). Investeringarna avsåg till större delen anskaffning
av datorutrustning. Avskrivningar på inventarier uppgick till 9,4 Mkr
(9,2).

Kassaflöde och finansiell ställning
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -34,6
Mkr (-62,1).

Räntebärande tillgångar i form av likvida medel samt räntebärande
fordringar (exklusive pensionsmedel) uppgick till 218,8 Mkr (264,6 vid
årsskiftet). Räntebärande skulder uppgick till 21,7 Mkr (21,3).
Räntebärande nettofordran var därmed 197,1 Mkr (243,3). I det fall
återförda pensionsmedel inräknas i nettofordran uppgår motsvarande
belopp till 382,6 Mkr (467,2)

Koncernens finansiella ställning är stark. Soliditeten uppgick till 52
procent jämfört med 49 procent vid senaste årsskiftet.

Personal
Antalet medarbetare vid rapportperiodens utgång uppgick till 2 320
personer (2 301 vid årsskiftet) Antalet årsanställda medarbetare i
koncernen har under rapportperioden uppgått till 2 270 personer (2 189).

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning uppgick till 12,6 Mkr (13,9) och resultatet
före skatt till
0,7 Mkr (-7,0).

SWECO-aktien
Aktiekursen för SWECO, B var 91 kronor/aktie vid rapportperiodens
utgång, vilket innebär en ökning med 22 procent sedan årsskiftet. Totalt
antal aktier uppgår till 14 803 605 aktier. Vid full konvertering av det
utestående konvertibelprogrammet 1998/2003 och det under andra kvartalet
2001 utgivna optionsprogrammet 2001/2004 tillkommer 233 200 respektive
500 000 aktier. Efter full konvertering uppgår antalet aktier till 15
536 805, motsvarande en utspädning av 4,7 procent av kapitalet och 2,3
procent av rösterna.

Redovisningsprinciper
SWECO följer Redovisningsrådets rekommendationer. Samma
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna
delårsrapport som i den senaste årsredovisningen.

MARKNADEN
Under 2001 inträffade en allmän konjunkturavmattning. Konjunkturläget är
fortfarande osäkert även om flertalet bedömare menar att en vändning i
konjunkturen kommer att inträffa under senare delen av 2002. Flera av de
marknadssegment som SWECO verkar inom uppvisar fortfarande en god
efterfrågenivå.

VERKSAMHETEN
Under första kvartalet erhöll SWECO-koncernen ett antal kvalificerade
uppdrag såväl i Sverige som utomlands.

Bland uppdragen i Sverige kan nämnas SWECOs projektering av Astra
Zenecas nya produktionsanläggning i Södertälje för tillverkning av
läkemedlet Nexium, uppföljaren till Losec. Ordersumman uppgår till cirka
15 Mkr.

SWECO erhöll vidare ett nytt stort uppdrag åt Citytunneln i Malmö. SWECO
ska utarbeta underlag för upphandling av Citytunnelprojektets kommande
byggnadsentreprenader. Arbetet genomförs tillsammans med danska COWI
A/S. SWECOs del av ordervärdet är 57 Mkr.

Utomlands har SWECO anlitats som konsult inför byggnationen av ett nytt
vattenkraftverk vid floden Se San i Vietnam. Uppdraget beräknas uppgå
till cirka 7 Mkr.

SWECO planerar vattenresurser i sydöstra Afrika där man erhållit
uppdraget att utarbeta en strategi för hur Mocambique och Zimbabwe ska
utnyttja och utveckla den gemensamma floden Pungue. Uppdraget är värt 30
Mkr.

SWECO FFNS har vunnit en arkitekttävling i Kina och skrivit kontrakt för
att utforma ett nytt bostadsområde i sydöstra delen av Peking.

SWECO Industriteknik förvärvade i januari Scanpipe Consulting AB,
Landskrona. Bolaget har 17 anställda. Scanpipe Consulting utför
kvalificerade konsulttjänster inom processteknik och mekanik för bland
annat livsmedelsindustrin, varvsindustrin och energisektorn. Genom
förvärvet stärker SWECO Industriteknik sin position i Öresundsregionen.

UTSIKTER FÖR 2002
Den allmänna bedömningen är att en konjunkturförbättring kommer att
inträffa under senare delen av innevarande år.

Trots osäkerheten om när konjunkturvändningen sker, ser utsikterna
relativt goda ut för SWECO-koncernen.

Stockholm den 22 april 2002
SWECO AB (publ)

Wigon Thuresson
VD och koncernchef

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av företagets
revisorer.

Delårsrapport för perioden januari-juni kommer att lämnas den 15 augusti
2002

För ytterligare information kontakta:

Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, tel. 08-695 60 00,
wigon.thuresson@sweco.se

Bo Jansson, finansdirektör i SWECO, tel. 08-695 60 00,
bo.jansson@sweco.se

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841
Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm
Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 66 10
E-post: info@sweco.se, www.sweco.se

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/22/20020422BIT01100/wkr0001.doc Hela Rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/22/20020422BIT01100/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs