0 of 0 for ""

Incitamentsprogram till ledande befattningshavare

June 3, 2008 | Press release

Vid Swecos årsstämma den 10 april 2008 fattades beslut om ett nytt teckningsoptionsprogram, riktat till ca 50 ledande befattningshavare i Sweco-koncernen, som erbjudits att till marknadsmässig premie om 6,35 SEK per option köpa sammanlagt högst 1 700 000 teckningsoptioner. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner har kunnat ske under perioden 12 maj – 23 maj 2008. Vid anmälningstidens slut hade 45 ledande befattningshavare anmält intresse att förvärva totalt 1 252 000 teckningsoptioner. 448 000 teckningsoptioner har behållits för att kunna erbjudas framtida ledande befattningshavare. Nyteckningen av aktier med stöd av teckningsoption kan ske under perioden 30 maj – 30 november 2011 till en teckningskurs om 65,00 SEK per aktie.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs