0 of 0 for ""

Halvårsrapport januari-juni 1999

August 23, 1999 | Interim report

halvårsrapport januari-juni 1999

* Resultatförbättring med 60 % jämfört med 1998

* Resultatet före skatt blev 27 Mkr (17)

* Omsättningen ökade med 3 % till 843 Mkr

* SWECO har fått uppdraget att projektera Citytunneln

RESULTAT OCH STÄLLNING

Intäkter och resultat
Koncernens nettoomsättning blev 843,5 Mkr (819,3). Resultatet före skatt
uppgick till 27,1 Mkr (16,7). Vid inlösen av pensionsskulder har en vinst
om 4,4 Mkr uppstått, vilken har tillförts periodresultatet januari-juni
1999.

Resultatsammandrag 1999 1998
Mkr 6 mån 6 mån
Arkitekt, Bygg och Installation 21,4 15,5
Miljö, Anläggning och Industri 14,0 8,2
Fastighetsrådgivning -2,5 0,1
Koncerneliminering/
-gemensamt inkl goodwill -5,6 -7,2
Koncernens finansnetto -0,5 0,6
Minoritetens andel 0,3 -0,5
Resultat före skatt 27,1 16,7

Resultat per aktie
Resultatet efter skatt motsvarar en vinst per aktie om 1:30 kronor (0:80).

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick
till 16,8 Mkr (16,2).

Finansiell ställning
Koncernens räntebärande tillgångar i form av likvida medel samt räntebä-
rande fordringar uppgick till 62,8 Mkr (184,7 vid årsskiftet). De räntebä-
rande skulderna uppgick vid samma tidpunkter till 33,9 Mkr (87,2).

Personal
Antalet årsanställda i koncernen har under rapportperioden uppgått till
2.245 personer (2.342).

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter blev 42,6 Mkr (27,8). Resultatet före skatt uppgick
till 5,3 Mkr (-8,8).

Konvertibelt förlagslån
Under perioden har till medarbetare inom SWECO-koncernen utställts
konvertibler för totalt 12,4 Mkr, motsvarande 265 800 nya aktier. Ut-
spädningen vid full konvertering uppgår till 1,76 procent av antalet
aktier.

Resultateffekt SPP
Som framgått av årsredovisningen för 1998 kommer SPP, under hösten 1999,
att återföra en del av överkonsolideringen i pensionssystemet till sina
försäkringstagare. För SWECO-koncernen indikerar preliminära beräkningar
en återföring i intervallet 160-200 Mkr.

Fullföljs SPPs återföring av dessa medel enligt nuvarande riktlinjer
skulle detta innebära en positiv resultatpåverkan för SWECO om ca 80 Mkr
för verksamhetsåret 1999. Därav utgör ca 50 Mkr engångsinlösen av
pensionsskuld och ca 30 Mkr årlig pensionspremie till SPP.

Ingen del av de medel som bedöms återföras från SPP har tillgodoräknats
resultatet för första halvåret.

VERKSAMHETEN
Sedan SWECO den 15 april sålde sitt aktieinnehav i NewSec AB är
verksamheten fokuserad till arkitektur och teknisk konsultverksamhet och
bedrivs i två affärsområden.

Båda affärsområdena visar i jämförelse med motsvarande period föregående
år ökade nettoomsättningar och förbättrade resultat.

Affärsområde Arkitekt, Bygg och Installation
Marknaden för den husrelaterade verksamheten har påtagligt förbättrats.
Tillväxten märks framförallt i storstäderna och universitetsorterna och är
koncentrerad till nyproduktion av bostäder samt kontors- och allmänna
byggnader i privat och offentlig regi.

Affärsområdets nettoomsättning ökade med 11 procent och uppgick till
418,5 Mkr (375,7). Rörelseresultatet förbättrades med 38 procent och blev
21,4 Mkr (15,5). Rörelsemarginalen steg från 4,1 procent till 5,1 procent.
Antalet årsanställda var 1.095 (1.096).

Affärsområde Miljö, Anläggning och Industri
Miljöområdet kännetecknas av fortsatt tillväxt såväl i Sverige som
utomlands. Inom området väg och järnväg, där marknaden mattats något, har
SWECO i hård konkurrens erhållit uppdraget att projektera Citytunneln i
Malmö med en beräknad investeringskostnad på ca 7 Mdr.

För energianläggningar har marknad och beläggning varit svag under årets
inledning, men en viss förbättring förutses för andra halvåret. För
industriverksamheten, där en stor del av våra resurser är inriktade mot
gruv- samt pappers- och massaindustrin, har marknaden varit svag.

SWECOs utlandsverksamhet, som huvudsakligen ligger inom affärsområdet, har
haft en bra utveckling och ett flertal stora kontrakt har tecknats inom
miljö- och anläggningsområdet.

Affärsområdets nettoomsättning ökade med 5 procent och uppgick till
421,1 Mkr (400,0). Rörelseresultatet förbättrades med 71 procent och blev
14,0 Mkr (8,2). Rörelsemarginalen steg från 2,0 procent till 3,3 procent.
Antalet årsanställda var 1.052 (1.109).

FÖRVÄRV
SWECO förvärvade vid halvårsskiftet samtliga aktier i Sten Olssons
Ingeniörsbyrå AB i Sundsvall.

Bolaget, som har 18 anställda, är verksamt inom VVS-området och kommer att
integreras med THEORELLS filialkontor i Sundsvall.

PROGNOS
Tillväxten i marknaden fortsätter. För helåret 1999 beräknas SWECOs
resultat överstiga 1998 års och uppgå till ca 50 Mkr före skatt (35,5)
motsvarande 2:40 kr per aktie efter skatt (1:60). I 1998 års resultat
ingick en realisationsvinst om netto 22,8 Mkr. Fullföljs SPPs
återbetalning av pensionsmedel med början 1999 ökar resultatet till ca
130 Mkr före skatt motsvarande 6:30 kr per aktie efter skatt.

Stockholm den 23 augusti 1999

SWECO AB (publ)

Lars Hansson
VD och koncernchef

Vi har företagit översiktlig granskning av halvårsrapport för perioden
januari-juni 1999 och därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen
Auktoriserade Revisorer, FAR. En översiktlig granskning är väsentligt be-
gränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som
tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och
aktiebolagslagarna.

Stockholm den 23 augusti 1999
PricewaterhouseCoopers KB

Michael Bengtsson
Auktoriserad revisor

Delårsrapport för perioden januari-september 1999 kommer att lämnas
torsdagen den 28 oktober 1999.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841,
Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm
Telefon 08-695 60 00, Telefax 08-695 66 10,
E-post: info@sweco.se, www.sweco.se
1999 1998 1998
RESULTATRÄKNING, Mkr 6 mån 6 mån helår

Nettoomsättning 843,5 819,3 1.588,7
Realisationsvinst – – 41,4
Andel i intressebolags resultat 0,4 0,7 0,8
Summa intäkter 843,9 820,0 1.630,9

Övriga externa kostnader -242,1 -248,5 -492,9
Personalkostnader -553,6 -536,2 -1.045,1
Avskrivningar -20,9 -18,7 -39,5
Rörelseresultat 27,3 16,6 53,4

Finansnetto -0,5 0,6 1,1
Resultat efter finansnetto 26,8 17,2 54,5

Minoritetens andel 0,3 -0,5 -19,0
Resultat före skatt 27,1 16,7 35,5

Skatt -7,5 -4,8 -16,8
Minoritetens andel av skatt – – 5,2
Resultat efter skatt 19,6 11,9 23,9

BALANSRÄKNING, Mkr 1999-06-30 1998-06-30 1998-12-31
Anläggningstillgångar 100,3 93,0 105,8
Övriga omsättningstillgångar 416,6 564,4 446,8
Kassa och bank 62,8 62,2 184,7
Summa tillgångar 579,7 719,6 737,3

Eget kapital 196,4 182,2 194,6
Minoritetens andel 0,9 15,5 8,6
Avsättningar 62,7 155,6 126,6
Skulder till kreditinstitut 23,0 36,9 22,0
Övriga skulder 296,7 329,4 385,5
Summa eget kapital och skulder 579,7 719,6 737,3

KASSAFLÖDESANALYS, Mkr 1999 1998 1998
6 mån 6 mån helår

Kassaflöde från löpande verksamhet -21,7 -79,5 95,5
Kassaflöde från -54,6 -17,7 -25,4
investeringsverksamhet
Kassaflöde från -45,4 42,2 -2,9
finansieringsverksamhet
Förändring i likvida medel -121,7 -55,0 67,2

NYCKELTAL
Vinstmarginal, % 3 2 3
Avkastning på eget kapital, %* 17 12 13
Avkastning på sysselsatt kapital, 26 12 22
%*
Vinst per aktie, kr 1:30 0:80 1:60
Soliditet, % 34 25 26
Eget kapital per aktie, kr 13 12 13
Antal årsanställda 2.245 2.342 2.334
Antal aktier 14.803.605
*Vid beräkning av avkastning på eget kapital och sysselsatt kapital
omfattar resultatet rullande 12-månader.
Föregående period har justerats på motsvarande sätt.

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/23/20000418BIT00060/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/23/20000418BIT00060/bit0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs