0 of 0 for ""

Förslag från Swecos valberedning

February 27, 2009 | Press release

SWECO AB:s valberedning som består av Gustaf Douglas – Investment AB Latour, Lars Kritz – Stiftelsen J. Gust. Richerts Minne samt Olle Nordström – Skirner Förvaltning AB, och representerar drygt 68 procent av röstetalet och drygt 51 procent av kapitalet i bolaget, har beslutat att till bolagets årsstämma den 16 april 2009 lägga fram förslag som redovisas i sina huvuddrag nedan. De slutliga förslagen kommer att redovisas i bolagets kallelse till årsstämma som kan komma att innehålla ytterligare information om förslagens detaljer.

Styrelsens sammansättning

Valberedningen föreslår omval av Gunnel Duveblad, Øystein Løseth, Aina Nilsson Ström, Olle Nordström och Mats Wäppling, samt nyval av Anders G Carlberg samt Pernilla Ström. Vidare föreslås att årsstämman utser Olle Nordström till styrelsens ordförande. Det antecknades att Eric Douglas och Birgit Erngren Wohlin undanbett sig omval.
Anders G Carlberg, född 1943, har tidigare varit VD för Axel Johnsson International AB, Atle Förvaltning AB, Nobel Industries Sweden AB och J S Saba AB. Han är idag ledamot i Axel Johnson AB, Mekonomen AB, Svenskt Stål AB, Sapa AB, Säki AB och Beijer-Alma AB.

Pernilla Ström, född 1962, driver för närvarande eget företag inom bl.a. makroanalys, affärsutveckling och seminarieverksamhet. Hon har tidigare varit verksam bl.a. på Finansdepartementet som EU-utredare, ledarskribent på Dagens Nyheter och som makroekonom vid Öhman Fondkommission samt som VD för Blockbid. Hon är ledamot i bl a Bonnier AB, Uniflex AB, Kappahl AB och HQ Bank AB.

Arvodering

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med oförändrat 350 000 SEK (350 000 föregående år) till ordförande, 260 000 SEK (260 000) till vice ordförande samt 175 000 SEK (175 000) vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår att arvode till revisionskommittén skall utgå med 100 000 SEK till ordförande (80 000 SEK föregående år), samt 50 000 SEK vardera till revisionskommitténs övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till ersättningskommittén skall utgå med 50 000 SEK till ordförande (40 000 SEK föregående år), samt 25 000 SEK till ersättningskommitténs övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget (20 000 SEK föregående år).
Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning.

Förslag till valberedning inför årsstämman år 2010

Konstaterades att aktieägare tillsammans representerande ca 68 % av röstetalet och ca 51 % av kapitalet i Sweco föreslår att årsstämman beslutar om instruktioner till valberedningen enligt nedan

1. Att styrelsens ordförande skall sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

2. Att valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara styrelsens ordförande.

3. Att om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedning utsetts skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna i punkten 1 ovan. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen skall ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana har skett.

4. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman 2010 för beslut:
(a) förslag till stämmoordförande
(b) förslag till styrelseledamöter
(c) förslag till styrelseordförande
(d) förslag till styrelsearvoden
(e) förslag till arvode för kommittéarbete
(f) förslag till revisionsarvode
(g) förslag till beslut om valberedning

5. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och vid behov skall ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs