0 of 0 for ""

Förslag från SWECOs valberedning

February 28, 2006 | Press release

SWECO AB:s valberedning som består av Gustaf Douglas – Investment AB Latour, Lars Kritz – Stiftelsen J. Gust. Richerts Minne samt Olle Nordström – Skirner Förvaltning AB, och representerar drygt 65 procent av röstetalet och drygt 50 procent av kapitalet i bolaget, har beslutat att till bolagets årsstämma den 24 april 2006 lägga fram förslag som redovisas i sina huvuddrag nedan. De slutliga förslagen kommer att redovisas i bolagets kallelse till årsstämma som kan komma att innehålla ytterligare information om förslagens detaljer.

Styrelsens sammansättning

Bolagets styrelse ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av Maria Borelius, Eric Douglas, Birgit Erngren, Anders Frick, Olle Nordström, Wigon Thuresson och Mats Wäppling samt nyval av Aina Nilsson Ström.

Aina Nilsson Ström, född 1953, är Design Director vid AB Volvo (Volvo/Renault/Mack) och har tidigare haft diverse chefsbefattningar inom Saab Automobil. Aina Nilsson Ström har idag styrelseuppdrag inom Ballingslöv och Electrolux.

Olle Nordström föreslås väljas till styrelsens ordförande. Vidare föreslås att bolagsstämman utser Olle Nordström till stämmans ordförande.

Arvodering

Arvode till styrelsen skall oförändrat utgå med 250 000 SEK till ordförande, 190 000 SEK till vice ordförande samt 125 000 SEK vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning. Valberedningen föreslår även att arvode för ersättningskommittén oförändrat skall utgå med 40 000 SEK till ordförande, samt 20 000 SEK vardera till leda¬möter som inte är anställda i bolaget. Detta arvode ska även inkludera ersätt¬ning för arbetet inom den nuvarande optionskommittén.

Ny valberedning

Bolagsstämman föreslås besluta om kriterier för sammansättning av valberedning inför årsstämman 2007 där styrelsens ordförande får i uppdrag att sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2007 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman 2007 för beslut:
(a) förslag till stämmoordförande
(b) förslag till styrelseledamöter
(c) förslag till styrelseordförande
(d) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete
(e) förslag till revisionsarvode

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs