0 of 0 for ""

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

November 30, 2020 | Press release

Antalet aktier och röster i Sweco AB (publ) har under november månad ökat till följd av den uppdelning av bolagets aktie som beslutades vid Sweco AB:s extra bolagsstämma den 22 oktober 2020, varigenom varje befintlig aktie delades upp i tre nya aktier av samma slag (aktiesplit, ratio 3:1). 

Per den 30 november 2020 uppgår det totala antalet aktier i Sweco AB till 363 251 457 aktier (tidigare 121 083 819 aktier), varav 31 157 139 är A-aktier med en röst vardera och 332 094 318 är B-aktier med en tiondels röst vardera, sammanlagt motsvarande 64 366 570,8 röster. Aktiekapitalet är oförändrat och uppgår till 121 083 819 SEK.
        
Sweco innehar, per den 30 november 2020, 2 684 662 egna B-aktier. Sweco har dock inte rösträtt för de aktier som bolaget självt innehar.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs