0 of 0 for ""

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

June 29, 2018 | Press release

Bolagsverket har under juni månad 2018 på aktieägares begäran registrerat att 1586 A-aktier omvandlats till B-aktier med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen.

Sweco har också med stöd av bolagsordningen minskat aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom att lösa in 500 000 aktier av serie C.

Efter registrering av finns det, per den 29 juni 2018, 121 083 819 aktier, varav 10 482 490 A-aktier och 110 601 329 B-aktier, motsvarande 21 542 622,9 röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 121 083 819 SEK.

Sweco innehar vid denna informations offentliggörande 2 634 797 egna B-aktier. Sweco har dock inte rösträtt för de aktier som bolaget innehar.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs