0 of 0 for ""

Delårsrapport januari – september 2023 Sweco AB (publ)

October 27, 2023 | Interim report

Swecos (NASDAQ: SWEC-B) rapport för det tredje kvartalet visar på fortsatt stark tillväxt och EBITA-förbättring. Orderboken har förstärkts med viktiga projekt som stöttar kunderna i Europas gröna omställning och efterfrågan på Swecos tjänster förblev stabil. Tre nya förvärv meddelades under kvartalet, vilket innebär totalt 10 förvärv med över 1 200 nya experter till Sweco hittills under året.

Juli–september 2023

 • Nettoomsättningen ökade till 6 417 MSEK (5 372)
 • EBITA ökade till 465 MSEK (382), marginal 7,2 procent (7,1)
 • EBITA ökade med 41 procent jämfört med föregående år, justerat för kalendereffekter
 • EBIT ökade till 428 MSEK (387), marginal 6,7 procent (7,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 267 MSEK (278), motsvarande 0,75 SEK per aktie (0,78)

Januari–september 2023

 • Nettoomsättningen ökade till 20 806 MSEK (17 565)
 • EBITA ökade till 1 877 MSEK (1 516), marginal 9,0 procent (8,6)
 • EBITA ökade med 28 procent jämfört med föregående år, justerat för kalendereffekter 
 • EBIT ökade till 1 798 MSEK (1 552), marginal 8,6 procent (8,8)
 • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 1,5 ggr (0,9)
 • Nettoskulden uppgick till 4 200 MSEK (2 206)
 • Resultat efter skatt ökade till 1 250 MSEK (1 150), motsvarande 3,48 SEK per aktie (3,21)

Vd och koncernchef Åsa Bergman kommenterar:

”Stark tillväxt och starkt resultat under kvartalet

Tredje kvartalets resultat förbättrades väsentligt jämfört med föregående år, med en nettoomsättningstillväxt på 19 procent och en EBITA-ökning på 41 procent, justerat för kalendereffekter. 

Den positiva utvecklingen berodde på högre arvoden och fortsatt rekrytering, samt på de åtgärder som initierades under tredje kvartalet förra året för att hantera kostnadsutvecklingen och anpassningen till ett allt mer varierande marknadsklimat. 

Den gröna omställningen förblir en central drivkraft på samtliga marknader. Vi fortsatte att stärka vår orderbok trots att efterfrågan inom vissa segment påverkades negativt av det makroekonomiska läget. Under kvartalet fortsatte vi också att agera på vår tillväxtstrategi och genomförde tre nya förvärv. 

Fortsatta förbättringar inom de flesta affärsområden 

Nettoomsättningen ökade till 6 417 MSEK (5 372), med en organisk tillväxttakt om 9 procent, justerat för kalendereffekter. EBITA ökade till 465 MSEK (382), en ökning om 158 MSEK eller 41 procent, justerat för kalendereffekter. Det positiva resultatet berodde främst på högre genomsnittliga arvoden och fler anställda.

Sju av åtta affärsområden redovisade positiv organisk tillväxt under kvartalet. Sex affärsområden redovisar också högre EBITA-nivåer, justerat för kalendereffekter. Sweco Belgien och Danmark redovisade ännu ett kvartal med stark tillväxt och starka marginaler. Nederländerna redovisade ett kvartal med god tillväxt och stabil marginal. Tyskland levererade ett bra kvartal, ett tecken på att affärsområdet fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Sverige redovisade stark organisk tillväxt, förbättrad EBITA och en marginal i linje med föregående år, trots negativa kalendereffekter. Både Finland och Norge levererade stabil organisk tillväxt, med förbättrad EBITA i Finland och en något minskad EBITA i Norge, justerat för kalendereffekter.

Marknadsläget förblir utmanande på delar av den brittiska marknaden, och vi noterade en negativ tillväxt och en negativ EBITA under kvartalet. Förlusten berodde delvis på uppsägningskostnader för de åtgärder som vidtagits för att få tillbaka verksamheten i Storbritannien på rätt spår.

Förvärv och projekt

Under tredje kvartalet förvärvade vi OJ Rådgivende Ingeniører, en av Danmarks ledande teknikbyråer på byggnadsmarknaden med en omsättning på 400 MSEK. Bolaget har både offentliga och privata kunder inom vård, subventionerade bostäder (”social housing”), industri, kontor, utbildning och allmänna bostäder. I och med förvärvet kommer Sweco i det närmaste att fördubbla sin byggnadsaffär i Danmark, stärka sin geografiska utbredning och därmed sin ställning som en av landets ledande teknik- och arkitektbyråer. 

Genom förvärvet av Medins Havs och Vattenkonsulter i Sverige stärkte vi Swecos ställning inom en strategisk nisch. Företaget har en omsättning på 37 MSEK och har 35 experter specialiserade på undersökningar av vattendrag, sjöar och hav. Expertis på vattenmiljöer är avgörande i den gröna omställningen och vi ser en ökad efterfrågan från såväl privata som offentliga kunder i hela Europa. Med detta förvärv blir Sweco det ledande konsultbolaget inom vattenmiljö i Sverige. 

Efterfrågan i energisegmentet förblir god på samtliga marknader. Ett huvudområde inom energiomställningen är ombyggnad och utbyggnad av elnäten. Under tredje kvartalet fick Sweco i uppdrag att stödja Svenska kraftnät i en översyn och upprustning av elöverföringssystemet i Sverige. I Tyskland ska Sweco stödja utbyggnaden av Rhen-Main-länken, ett centralt nät för Tysklands klimatneutrala energiförsörjning. 

Fokus på den gröna omställningen

Swecos roll i den gröna omställningen i Europa utgör en stabil grund för lönsam tillväxt. Vår starka marknadsställning, breda portfölj och decentraliserade affärsmodell bevisade återigen sin styrka under årets tredje kvartal. Vårt fokus framåt är att fortsätta vidta proaktiva åtgärder för att hantera utmaningarna på marknaden, och samtidigt ta tillvara tillväxtmöjligheterna och öka vår effektivitet.”

Informationsmöte
Swecos vd och koncernchef Åsa Bergman och CFO Olof Stålnacke presenterar rapporten vid en web cast och telefonkonferens 27 oktober 09:00 CEST. Presentationen ges på engelska. För att delta, vänligen registrera dig här.

 

Denna information är sådan som SWECO är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-27 07:20 CET.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs