0 of 0 for ""

Delårsrapport januari – september 2022 Sweco AB (publ)

October 27, 2022 | Interim report

Stark organisk tillväxt på en skiftande marknad

Juli – september 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 5 372 MSEK (4 691)
 • EBITA, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 382 MSEK (415), marginal 7,1 procent (8,8)
 • EBITA minskade med 6 procent jämfört med föregående år, justerat för kalendereffekter och jämförelsestörande poster
 • EBITA ökade till 382 MSEK (359), marginal 7,1 procent (7,6)
 • EBIT ökade till 387 MSEK (360), marginal 7,2 procent (7,7)
 • Resultat efter skatt ökade till 278 MSEK (267), motsvarande 0,78 SEK per aktie (0,75)

Januari – september 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 17 565 MSEK (15 872)
 • EBITA, exkl. jämförelsestörande poster, ökade till 1 516 MSEK (1 484), marginal 8,6 procent (9,3)
 • EBITA minskade med 1 procent jämfört med föregående år, justerat för kalendereffekter och jämförelsestörande poster
 • EBITA ökade till 1 516 MSEK (1 428), marginal 8,6 procent (9,0)
 • EBIT ökade till 1 552 MSEK (1 392), marginal 8,8 procent (8,8)
 • Nettoskuld/EBITDA minskade till 0,9 ggr (1,1)
 • Nettoskulden uppgick till 2 206 MSEK (2 119)
 • Resultat efter skatt ökade till 1 150 MSEK (1 038), motsvarande 3,21 SEK per aktie (2,91)

Vd och koncernchef Åsa Bergman kommenterar:

Den organiska tillväxten uppgick till 9 procent under kvartalet, den högsta nivån på tio år. Den drivs av ett stadigt inflöde av nya projekt, ökad rekrytering och högre genomsnittliga arvoden. 

Samtliga affärsområden rapporterade en positiv organisk tillväxt, och sex av åtta affärsområden redovisade också EBITA-förbättringar. Till följd av lägre lönsamhet i Finland och Sverige minskade dock EBITA för koncernen som helhet med 6 procent under kvartalet. Detta är en otillfredsställande utveckling och riktade åtgärder vidtas för att förbättra debiteringsgraden och kostnadseffektiviteten. 

Stabil orderbok

En god efterfrågan på våra tjänster gjorde att vi under kvartalet kunde fortsätta att stärka vår orderbok. Efterfrågan var särskilt hög inom industri-, energi- och infra-struktursegmenten och vi noterade också en stark utveckling för våra digitala tjänster. Efterfrågan på tjänster inom delar av bygg- och fastighetssegmentet fortsatte dock att vara svag.

Givet alla utmaningar kopplade till energiförsörjningen och annan utveckling på marknaden är det mycket tillfredsställande att konstatera att Sweco har en betydande roll i att stödja och påskynda energiomställningen. Under tredje kvartalet påbörjande vi en rad energiprojekt som tydliggör vår djupa och breda expertis. I Belgien fick vi  uppdraget att stötta omvandlingen av det belgiska gasnätet så att det även kan transportera vätgas. I Finland bidrar vi till en studie om möjligheterna att producera förnybar energi och vätgas i regionen Norra Österbotten. Dessa är bara några exempel på de många olika energiprojekt som Sweco nu genomför. 

Ökad nettoomsättning

Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 5 372 MSEK (4 691) under tredje kvartalet. EBITA exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 382 MSEK (415), vilket gav en EBITA-marginal på 7,1 procent (8,8). Högre genomsnittliga arvoden och fler anställda hade en positiv påverkan på EBITA, medan högre rörelsekostnader jämfört med nivåerna under pandemin, samt en lägre debiteringsgrad inom vissa av våra affärsområden hade en negativ påverkan. 

Bortsett från EBITA-minskningen i Sverige och Finland noterade vi en positiv utveckling av EBITA i alla våra övriga affärsområden. Danmark ökade sin EBITA väsentligt och redovisade en rekordhög EBITA-marginal. Belgien upprätthöll sin långvariga positiva utveckling och i Storbritannien fortsatte den positiva trenden från andra kvartalet. Norge och Nederländerna upprätthöll sina EBITA- marginaler, och i Tyskland och Centraleuropa såg vi fortsatt en gradvis förbättring av lönsamheten.

Förvärv inom belgiska tillväxtsegment

Under kvartalet offentliggjorde Sweco förvärvet av det belgiska konsultföretaget RK-TEC. Företaget är främst verksamt inom läkemedels- och industrisektorerna med över 60 specialister och en omsättning på cirka 68 MSEK. Förvärvet stärker Swecos erbjudande inom läkemedel och andra viktiga industrisegment på den belgiska marknaden. 

Sweco slutförde också förvärvet av Dayspring, ett konsultföretag i Sverige som främst har verksamhet inom projektledning i byggbranschen.

Marknadsläget gynnar proaktivitet och flexibilitet

Marknadsläget är fortsatt skiftande. Å ena sidan är efterfrågan hög på Swecos tjänster i många av våra segment såsom energi, industri, transportinfrastruktur och miljö. Å andra sidan ser vi nu de första effekterna av avmattningen inom bygg- och fastighetssektorn till följd av den makroekonomiska utvecklingen. Swecos väl diversifierade portfölj inom strategiska segment, och vår affärsmodell med både privata och offentliga kunder gör oss emellertid väl rustade att ta tillvara möjligheterna på marknaden och vara flexibla i att överföra resurser och kompetens dit de behövs.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs