0 of 0 for ""

Delårsrapport januari – september 2021 Sweco AB (publ)

October 29, 2021 | Interim report

Blandat resultat under kvartalet

Juli – september 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 4 691 MSEK (4 547)
 • EBITA, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 415 MSEK (417), marginal 8,8 procent (9,2)
 • EBITA ökade med 1 procent jämfört med föregående år, justerat för kalendereffekter och jämförelsestörande poster
 • EBITA uppgick till 359 MSEK (417), marginal 7,6 procent (9,2)
 • EBIT uppgick till 360 MSEK (404), marginal 7,7 procent (8,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 267 MSEK (295), motsvarande 0,75 SEK per aktie (0,83)

Januari – september 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 15 872 MSEK (15 716)
 • EBITA, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 1 484 MSEK (1 542), marginal 9,3 procent (9,8)
 • EBITA minskade med 1 procent jämfört med föregående år, justerat för kalendereffekter och jämförelsestörande poster
 • EBITA uppgick till 1 428 MSEK (1 542), marginal 9,0 procent (9,8)
 • EBIT uppgick till 1 392 MSEK (1 459), marginal 8,8 procent (9,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 038 MSEK (1 057), motsvarande 2,91 SEK per aktie (2,98)
 • Nettoskulden ökade till 2 119 MSEK (1 410)
 • Nettoskuld/EBITDA ökade till 1,1 ggr (0,6)

Koncernchef Åsa Bergman kommenterar: 

Under tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 3 procent. EBITA ökade något under kvartalet, justerat för kalendereffekter och en engångskostnad kopplat till genomförandet av omställningsplanen i Tyskland, med blandat resultat för våra affärsområden. Utvecklingen av arvodena fortsatte i positiv riktning från föregående kvartal och antalet heltidsanställda ökar igen. Samtidigt såg vi ett ökat semesteruttag och ökande kostnader jämfört med föregående år. 

Vi bibehåller en stark finansiell ställning och fortsätter att ta tillvara på marknadsmöjligheterna, med två nya förvärv under kvartalet. 

Orderboken är också fortsatt stark. Under kvartalet har vi vunnit flera nya, spännande projekt. I Storbritannien är vi utvalda för projektering av ett av Londons största data­center. I Sverige har vi valts ut för att projektera utbygg­naden av ett av Stockholms största vattenreningsverk. Det är två exempel på hur vi omvandlar samhället tillsam­mans med våra kunder.

Starkt resultat i Belgien, Finland och Danmark

Nettoomsättningen uppgick till 4 691 MSEK (4 547) under kvartalet. Den organiska tillväxten var positiv i Belgien, Danmark, Storbritannien och Norge, medan den var negativ i Sverige och Nederländerna, vilket ledde till en samman­tagen organisk tillväxt på 1 procent, justerat för jämförelse­störande poster och kalendereffekter. Vi noterade ett något svagare kvartal i Sverige, delvis på grund av större och senarelagda semesteruttag än vanligt.

EBITA ökade med 1 procent till 415 MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 8,8 procent (9,2), justerat för jäm­förelsestörande poster och kalendereffekter. 

Sweco Belgiens starka utveckling fortsätter och verksam­heten levererade ännu ett starkt kvartal med tvåsiffriga marginaler och en hög tillväxttakt. Sweco Finland har åter­tagit sina starka marginaler efter ett svagare första halvår. Sweco Danmark levererade fortsatt stabil tillväxt och starka marginaler under kvartalet. Vi noterade förbättringar i till­växt och marginaler i Storbritannien, även om marknads­villkoren fortfarande är utmanande.

I takt med att samtliga affärsområden gradvis har återvänt till sina kontor har de vanliga aktiviteterna ökat under tredje kvartalet, vilket har lett till högre kostnader inom de flesta av våra affärsområden. 

Genomförandet av omställningsplanen i Sweco Tyskland

Den nya ledningen för Sweco Tyskland har tagit ett viktigt steg i omställningen under kvartalet och stängt under­presterande delar av arkitektverksamheten. De jämförelse­störande posterna om 56 MSEK under kvartalet utgörs av avsättningar för genomförandet av omställningsplanen. Fokus framöver i Tyskland är att säkra en lönsam tillväxt baserat på rätt ledarskap, erbjudande och projektportfölj.

Fortsatt fokus på förvärv

I augusti förvärvade vi det svenska konsultföretaget AdviceU som är specialiserat på metodik och ledning inom IT­-utveckling. AdviceU passar perfekt in i expansionen av Swecos högkvalificerade och innovativa erbjudande av digitala tjänster.

I september förvärvade vi Bureau Stedelijke Planning. Det nederländska konsultföretaget arbetar främst med den tidiga planeringsfasen inom stadsutveckling, med special­inriktning mot bostads-­ och kontorsområden, köpcentrum och fritidsanläggningar. Förvärvet stärker vårt erbjudande inom stadsplanering och strategisk rådgivning. 

Ett upprop för klimatåtgärder

I augusti publicerade FN:s klimatpanel, IPCC, ännu en rap­port. Världen klarar inte att uppfylla målen i Paris-avtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. 

COP26 hålls i Glasgow i Skottland. Sweco kommer att delta i klimatkonferensen samt inleda dialoger med våra kunder för att gemensamt utforma hållbara samhällen och städer. Att begränsa klimatförändringarna är vår tids enskilt största utmaning och vi är fast beslutna att samarbeta med våra kunder och andra intressenter för att fortsätta att omvandla samhället i en hållbar riktning.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs