0 of 0 for ""

Delårsrapport januari – september 2020 Sweco AB (publ)

November 4, 2020 | Interim report

Fortsatt stabilt resultat

Juli – september 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 4 547 MSEK (4 623)
  • EBITA ökade till 417 MSEK (384), marginal 9,2 procent (8,3)
  • EBIT ökade till 404 MSEK (361), marginal 8,9 procent (7,8)
  • Resultat efter skatt ökade till 295 MSEK (249), motsvarande 2,49 SEK per aktie (2,12)

Januari – september 2020

  • Nettoomsättningen ökade till 15 716 MSEK (14 938)
  • EBITA ökade till 1 542 MSEK (1 337), marginal 9,8 procent (8,9)
  • EBIT ökade till 1 459 MSEK (1 296), marginal 9,3 procent (8,7)
  • Resultat efter skatt ökade till 1 057 MSEK (921), motsvarande 8,95 SEK per aktie (7,84)
  • Nettoskulden minskade till 1 410 MSEK (2 511)
  • Nettoskuld/EBITDA minskade till 0,6 ggr (1,2)

Koncernchef Åsa Bergman kommenterar: 

Tredje kvartalet var ytterligare ett stabilt kvartal med en god lönsamhet trots den rådande pandemin. Vår diversifierade affärsmodell och våra digitala arbetsmetoder gör det möjligt för oss att upprätthålla en hög aktivitet och effektivitet. Efter den första fasen med kortsiktig krishantering har vi nu återgått till en mer normal, decentraliserad hantering av situationen.

Bra resultat och stark finansiell ställning på en osäker marknad
Under kvartalet ökade EBITA med 9 procent till 417 MSEK (384). EBITA-marginalen ökade till 9,2 procent (8,3). Den positiva EBITA-utvecklingen berodde främst på lägre rörelsekostnader och en positiv arvodesutveckling. Kostnadsbesparingar, främst hänförliga till covid-19, hade en positiv påverkan på EBITA med cirka 70 MSEK.

Geografiskt var förbättringen av EBITA främst hänförlig till Sverige, Nederländerna, Finland och Belgien. Marknadsförhållandena i Storbritannien fortsätter att vara utmanande som ett resultat av nedstängningarna hänförliga till covid-19.

I Tyskland har negativa projektjusteringar en negativ påverkan på lönsamheten. Givet potentiella risker i värderingen av intäkter, gör vi en genomlysning av projektportföljen och har också bytt affärsområdeschef för Tyskland. Jag är fortsatt övertygad om den långsiktiga potentialen för Sweco i Tyskland.

Vårt kassaflöde förblir starkt och vi behåller en stark finansiell ställning med en relativt låg nettoskuld och betydande finansiella reserver.
Den organiska tillväxten uppgick till cirka -2 procent, justerat för kalendereffekter, på en marknad som fortsätter att påverkas av den osäkerhet som covid-19-pandemin orsakar. Vi ser normal affärsaktivitet i de flesta segment, men efterfrågan i delar av industrisegmentet samt i den privata bygg- och fastighetssektorn är fortfarande påverkad. Antalet inställda eller uppskjutna projekt har minskat under tredje kvartalet, men vi ser en försiktighet på vissa marknader när det gäller att starta nya projekt, särskilt för kommersiella byggnader.
 
Ökad förvärvsaktivitet
Jag är nöjd att vi nu har fått upp farten igen inom nya förvärv, efter några månader med lägre aktivitet under våren. Vi gjorde ytterligare ett mindre förvärv i Belgien under kvartalet och har slutfört ett flertal förvärv under oktober. Förvärvet av en arkitektverksamhet i Norge är en milstolpe för Sweco och ger oss ett mer komplett tjänsteutbud på den norska marknaden.

Sweco är välpositionerat
Sweco har en bred geografisk utbredning, ett väl diversifierat utbud, en balanserad mix av offentliga och privata kunder och en decentraliserad modell med fokus på små och medelstora projekt som ger stabilitet. Vi fortsätter att noga följa den vidare utvecklingen av covid-19 och är beredda att handla snabbt om det behövs. För att fortsätta att växa och vinna nya uppdrag kommer vi att behålla ett starkt kundfokus, arbeta effektivt och leverera enligt plan.

Blickar vi framåt ser vi att vi är välpositionerade inför trenderna i samhället som följer av urbanisering, digitalisering och hållbarhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa lösningar och ökar tempot i övergången till ett mer hållbart samhälle.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs