0 of 0 for ""

Delårsrapport januari-september 1999

October 28, 1999 | Interim report

Delårsrapport januari-september 1999

* Resultatförbättring med 31 % jämfört med 1998

* Resultatet före skatt blev 26 Mkr (20)

* Omsättningen ökade med 2 % till 1.186 Mkr

* SWECO får 575 Mkr från SPP

RESULTAT OCH STÄLLNING

Intäkter och resultat
Koncernens nettoomsättning blev 1.185,7 Mkr (1.115,8). Resultatet före
skatt uppgick till 26,4 Mkr (20,2). Vid inlösen av pensionsskulder har en
vinst om 5,0 Mkr uppstått, vilken har tillförts periodresultatet januari-
september 1999.

Resultatsammandrag 1999 1998
Mkr 9 mån 9 mån
Arkitekt, Bygg och Installation 17,8 6,7
Miljö, Anläggning och Industri 17,6 1,6
Fastighetsrådgivning -2,5 -3,4
Realisationsvinst – 41,4
Koncerneliminering/
-gemensamt inkl goodwill -6,4 -8,7
Koncernens finansnetto -0,4 1,4
Minoritetens andel 0,3 -18,8
Resultat före skatt 26,4 20,2

Resultat per aktie
Resultatet efter skatt motsvarar en vinst per aktie om 1:30 kronor (1:00).

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick
till 22,8 Mkr (22,9).

Finansiell ställning
Koncernens räntebärande tillgångar i form av likvida medel samt räntebä-
rande fordringar uppgick till 38,8 Mkr (184,7 vid årsskiftet). De räntebä-
rande skulderna uppgick vid samma tidpunkter till 48,6 Mkr (87,2).

Personal
Antalet årsanställda i koncernen har under rapportperioden uppgått till
2.225 personer (2.336).

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter blev 62,3 Mkr (41,3). Resultatet före skatt uppgick
till 5,8 Mkr (1,3).

Återföring av pensionsmedel
Enligt besked från SPP kommer SWECO att få en återföring av pensionsmedel
uppgående till cirka 575 Mkr, vilket är betydligt mer än vad våra tidigare
preliminära beräkningar har indikerat.

SPP har tidigare meddelat att återförda medel i huvudsak skall kunna
användas för pensionsändamål inom ramen för SPP-systemet. SPP har från
Konkurrensverket begärt besked om att detta förfarande är förenligt med
konkurrenslagstiftningen. Konkurrensverket har ännu inte givit SPP besked
i frågan, varför SPP meddelat att återfört belopp ej kan disponeras från
1999-12-01 som ursprungligen var avsikten. Då vare sig regelverk eller
tidpunkt för användning av de återförda pensionsmedlen är slutgiltigt
fastställda, torde de allokerade medlen för närvarande ej uppfylla krite-
rierna för att tas upp som tillgång i balansräkningen.

Utöver återföringen från SPP kommer SWECO att erhålla återförda pensions-
medel från Arkitekternas Pensionskassa (AP) till ett belopp som enligt

preliminära beräkningar uppgår till 40-50 Mkr. Definitivt besked från AP
om återföringens storlek väntas först under början av år 2000.

Ingen del av de medel som bedöms återföras från SPP/AP har tillgodoräknats
resultatet för årets första nio månader.

VERKSAMHETEN
SWECOs verksamhet är fokuserad till arkitektur och teknisk
konsultverksamhet och bedrivs i två affärsområden.

Båda affärsområdena visar i jämförelse med motsvarande period föregående
år ökade nettoomsättningar och väsentligt förbättrade
resultat.Affärsområdenas samlade resultat för perioden har förbättrats med
27,1 Mkr till 35,4 Mkr (8,3). Förbättringen beror på en bättre beläggning
till följd av den positiva marknadsutvecklingen.

Affärsområde Arkitekt, Bygg och Installation
Marknaden för den husrelaterade verksamheten har successivt stärkts under
året. Tillväxten märks framförallt i storstäderna och universitetsorterna
och är koncentrerad till nyproduktion av bostäder samt kontors- och
allmänna byggnader i privat och offentlig regi.

Affärsområdets nettoomsättning ökade med 12 procent och uppgick till
581,8 Mkr (521,6). Rörelseresultatet förbättrades med 11,1 Mkr och blev
17,8 Mkr (6,7). Rörelsemarginalen steg från 1,3 procent till 3,1 procent.
Antalet årsanställda var 1.084 (1.088).

Affärsområde Miljö, Anläggning och Industri
Miljöområdet kännetecknas av fortsatt tillväxt såväl i Sverige som
utomlands. Inom området väg och järnväg har marknadsutvecklingen mattats
något.

Inom området energianläggningar sker en successiv förstärkning medan
marknaden för tung industriteknik fortfarande är svag. Här genomförs nu en
resursanpassning för att skapa balans med marknaden.

SWECOs utlandsverksamhet, som huvudsakligen ligger inom affärsområdet, har
en bra utveckling och ett flertal stora kontrakt har tecknats inom miljö-
och anläggningsområdet.

Affärsområdets nettoomsättning ökade med 6 procent och uppgick till
603,8 Mkr (568,1). Rörelseresultatet förbättrades med 16,0 Mkr och blev
17,6 Mkr (1,6). Rörelsemarginalen steg från 0,3 procent till 2,9 procent.
Antalet årsanställda var 1.059 (1.103).

TRAINEE-PROGRAM
SWECO kommer under år 2000 att genomföra ett omfattande trainee-program,
New Generation. Av drygt 300 sökande kommer cirka 50 att väljas ut.

PROGNOS
Tillväxten i marknaden fortsätter. För helåret 1999 beräknas SWECOs
resultat överstiga 1998 års och uppgå till cirka 50 Mkr före skatt (35,5)
motsvarande 2:40 kr per aktie efter skatt (1:60). I 1998 års resultat
ingick en realisationsvinst om netto 22,8 Mkr.

Då SPP för närvarande ej kan ange när återförda pensionsmedel får
disponeras, kan eventuell resultateffekt 1999 ej prognostiseras.

Stockholm den 28 oktober 1999

SWECO AB (publ)

Lars Hansson
VD och koncernchef

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841,
Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm
Telefon 08-695 60 00, Telefax 08-695 66 10,
E-post: info@sweco.se, www.sweco.se
1999 1998 1998
RESULTATRÄKNING, Mkr 9 mån 9 mån helår

Nettoomsättning 1.185,7 1.115,8 1.588,7
Realisationsvinst – 41,4 41,4
Andel i intressebolags resultat 0,1 0,8 0,8
Summa intäkter 1.185,8 1.158,0 1.630,9

Övriga externa kostnader -358,7 -344,0 -492,9
Personalkostnader -769,2 -749,0 -1.045,1
Avskrivningar -31,4 -27,4 -39,5
Rörelseresultat 26,5 37,6 53,4

Finansnetto -0,4 1,4 1,1
Resultat efter finansnetto 26,1 39,0 54,5

Minoritetens andel 0,3 -18,8 -19,0
Resultat före skatt 26,4 20,2 35,5

Skatt -7,3 -10,9 -16,8
Minoritetens andel av skatt – 5,2 5,2
Resultat efter skatt 19,1 14,5 23,9

BALANSRÄKNING, Mkr 1999-09-30 1998-09-30 1998-12-31
Anläggningstillgångar 94,7 89,5 105,8
Övriga omsättningstillgångar 414,4 418,5 446,8
Kassa och bank 38,8 155,2 184,7
Summa tillgångar 547,9 663,2 737,3

Eget kapital 195,6 185,1 194,6
Minoritetens andel 0,9 10,2 8,6
Avsättningar 63,0 151,6 126,6
Skulder till kreditinstitut 23,7 18,3 22,0
Övriga skulder 264,7 298,0 385,5
Summa eget kapital och skulder 547,9 663,2 737,3

KASSAFLÖDESANALYS, Mkr 1999 1998 1998
9 mån 9 mån helår

Kassaflöde från löpande verksamhet -54,8 19,0 95,5
Kassaflöde från -58,1 3,2 -25,4
investeringsverksamhet
Kassaflöde från -32,7 15,6 -2,9
finansieringsverksamhet
Förändring i likvida medel -145,6 37,8 67,2

NYCKELTAL
Vinstmarginal, % 2 3 3
Avkastning på eget kapital, %* 15 16 13

Avkastning på sysselsatt kapital, 17 21 22
%*
Vinst per aktie, kr 1:30 1:00 1:60
Soliditet, % 36 28 26
Eget kapital per aktie, kr 13 13 13
Antal årsanställda 2.225 2.336 2.334
Antal aktier 14.803.605
*Vid beräkning av avkastning på eget kapital och sysselsatt kapital
omfattar resultatet rullande 12-månader.
Föregående period har justerats på motsvarande sätt.

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/10/28/20000418BIT00080/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/10/28/20000418BIT00080/bit0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs