0 of 0 for ""

Delårsrapport januari – mars 2020 Sweco AB (publ)

May 15, 2020 | Interim report

Stark inledning på året – men osäkra tider väntar

Januari – mars 2020 

  • Nettoomsättningen ökade till 5 680 MSEK (5 101)
  • EBITA ökade till 630 MSEK (531), marginal 11,1 procent (10,4)
  • EBIT ökade till 615 MSEK (537), marginal 10,8 procent (10,5)
  • Nettoskulden ökade till 2 225 MSEK (1 706)
  • Nettoskuld/EBITDA ökade till 1,0 ggr (0,8)
  • Resultat efter skatt ökade till 443 MSEK (391), motsvarande 3,76 SEK per aktie (3,34)

Koncernchef Åsa Bergman kommenterar: 
Vi ser fortsatt att vårt arbete med att leverera hållbara lösningar kopplade till samhällstrender såsom urbanisering, digitalisering och klimatomställning gör oss relevanta på marknaden och för våra kunder. Den positiva utvecklingen under 2019 lade grunden för att gå in i 2020 med en stark position på marknaden och finansiellt. När vi sammanfattar årets inledning så kan jag konstatera att vi levererade ett starkt kvartal, trots den globala oron för följderna av Covid-19. 

Nettoomsättningen ökade med 11 procent, motsvarande 579 MSEK, och den organiska tillväxten uppgick till 4 procent justerat för kalendereffekter. Samtidigt förbättrades resultatet och EBITA ökade med 13 procent, motsvarande 71 MSEK, justerat för kalendereffekter. Sammantaget gav detta en stark EBITA-marginal på 11,1 procent (10,4). Den positiva utvecklingen drevs främst av en positiv arvodesutveckling, positiva bidrag från förvärv och ett ökat antal anställda.

Fem av åtta affärsområden redovisade tvåsiffriga marginaler för kvartalet. Sverige, Norge och Finland uppvisade stabila förbättringar av EBITA och marginaler väl över 13 procent. Belgien fortsatte att leverera stark tillväxt och goda marginaler. Storbritannien utvecklades väl, med MLM och start av tidigare uppskjutna projekt som bidrog till tillväxt och förbättrat resultat. Nederländerna förbättrades också, medan Danmark hade ett svagare kvartal och Tyskland fortsatte ha utmaningar med lönsamheten. 

Påverkan från Covid-19 och vidtagna åtgärder
När effekterna av Covid-19 och regeringsåtgärder blev märkbara, ställde vi snabbt om vårt arbetssätt och nådde en topp med omkring 14 000 medarbetare som arbetade hemifrån. Tack vare den höga digitaliseringsgraden är vår leveranskapacitet relativt oförändrad. Vi har bibehållit en nära kontakt med kunderna, tagit hem nya uppdrag och levererat enligt plan för de flesta projekt. Dessutom är flera av de projekt som vi är delaktiga i samhällsviktiga och prioriteras därför även under de aktuella omständigheterna. 

Vi upplever dock också en lägre efterfrågan inom vissa branscher, särskilt inom industrisegmentet samt de privata bygg- och fastighetssegmenten. Vi har sett ett antal stoppade och försenade projekt, som kommer att få en negativ påverkan på våra intäkter framöver. Till följd av detta meddelade vi den 6 april organisatoriska anpassningar där totalt 200 medarbetare i Sverige omfattas av åtgärder och 50 medarbetare i Norge samt 35 medarbetare i Belgien korttidspermitteras. Vi har därefter beslutat att omkring 150 medarbetare i Storbritannien, 25 medarbetare i Finland och ytterligare 30 medarbetare i Norge ska korttidspermitteras, främst på grund av lägre efterfrågan inom ovannämnda segment. 

Kortfristiga anpassningar, långsiktigt fokus
Vi har anpassat oss till den rådande situationen, men vi bibehåller fokus på vår strategiska inriktning och våra långsiktiga mål. Vår decentraliserade affärsmodell med små och effektiva team som arbetar nära kunderna har gjort att vi kunnat agera snabbt och anpassa verksamheten till de nya omständigheterna. 

Under kvartalet gjorde vi två nya strategiska förvärv: Talboom Group och KANT Arkitekter. I och med förvärvet av Talboom Group i Belgien skapar vi en ledande position inom det växande segmentet tekniktjänster inom läkemedel, bioteknik och infrastruktur. Med det danska bolaget KANT Arkitekter stärker vi vår ställning inom den offentliga sektorn för utbildnings-lokaler och bostäder. Båda förvärven bidrar till vårt strategiska mål att ta ledande positioner på våra huvudmarknader. 

Väl positionerat för framtiden
Sweco står på en stabil grund och har en låg riskprofil. Vi har ett brett utbud med en kombination av kunder inom den privata och den offentliga sektorn samt en väldiversifierad projektportfölj. Vår stora geografiska spridning gör att vi klarar att möta tillfälliga och lokala förändringar i efterfrågan. Vi har också en stark finansiell ställning med relativt låg nettoskuld och god likviditet. Det skapar uthållighet och flexibilitet, vilket gör att vi kan dra nytta av möjligheter när de dyker upp.

Sammantaget gör det oss väl rustade inför framtiden, även om vi förblir ödmjuka inför de utmaningar som vi nu står inför. Vårt fokus framåt är att fortsatt vara relevanta genom att utveckla hållbara lösningar tillsammans med våra kunder. 

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs