0 of 0 for ""

Delårsrapport januari-mars 1999

April 28, 1999 | Interim report

Delårsrapport januari-mars 1999

* Fördubblat resultat jämfört med 1998

* Resultat före skatt blev 21 Mkr (10)

* Orderstock och beläggning förbättras

* Aktieinnehavet i NewSec sålt

RESULTAT OCH STÄLLNING

Intäkter och resultat
Koncernens nettoomsättning blev 432,8 Mkr (372,5). Resultatet före skatt
uppgick till 20,9 Mkr (10,2).

Vid inlösen av pensionsskulder har en vinst om 3 Mkr uppstått, vilken har
tillförts periodresultatet januari-mars 1999.

Resultatsammandrag 1999 1998
Mkr 3 mån 3 mån
Arkitekt, Bygg och Installation 19,0 4,4
Miljö, Anläggning och Industri 7,2 6,9
Fastighetsrådgivning -1,8 –
Koncerneliminering/
-gemensamt inkl goodwill -3,7 -1,3
Koncernens finansnetto -0,2 0,2
Minoritetens andel 0,4 –
Resultat före skatt 20,9 10,2

Resultat per aktie
Resultatet efter skatt motsvarar en vinst per aktie om 1:00 kronor (0:50).

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 4,6 Mkr
(9,0).

Finansiell ställning
Koncernens räntebärande tillgångar i form av likvida medel samt räntebä-
rande fordringar uppgick till 109,1 Mkr (184,7 vid årsskiftet). De ränte-
bärande skulderna uppgick vid samma tidpunkter till 42,2 Mkr (87,2).

Personal
Antalet årsanställda i koncernen har under rapportperioden uppgått till
2.349 personer (2.239).

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter blev 20,0 Mkr (13,4). Resultatet före skatt uppgick
till -2,0 Mkr (-1,8).

Resultateffekt SPP
Som framgått av årsredovisningen för 1998 kommer SPP, under hösten 1999,
att återföra en del av överkonsolideringen i pensionssystemet till sina
försäkringstagare. För SWECO-koncernen indikerar preliminära beräkningar
en återföring i intervallet 160-200 Mkr.

Fullföljs SPPs återföring av dessa medel enligt nuvarande riktlinjer
skulle detta innebära en positiv resultatpåverkan för SWECO om ca 80 Mkr
för verksamhetsåret 1999. Därav utgör ca 50 Mkr engångsinlösen av
pensionsskuld och ca 30 Mkr årlig pensionspremie till SPP.

VERKSAMHETEN
Sedan 1 januari 1999 arbetar SWECO i två affärsområden. Därtill kommer
fastighetsrådgivning som bedrivs i NewSec, där SWECO under rapportperioden
ägt 85 procent av aktierna.

Affärsområde Arkitekt, Bygg och Installation
Marknaden för vår byggrelaterade verksamhet har förbättrats under första
kvartalet. Uppgången märks framför allt i storstäderna och på universi-
tetsorterna.

För våra arkitekter ökar beläggningen. Detta gäller även för bygg- och
installationskonsulterna där dock prisnivån fortfarande är pressad. Inom
området projektledning är orderstock och efterfrågan god.

Affärsområdets nettoomsättning blev 218,7 Mkr (180,1). Rörelseresultatet
uppgick till 19,0 Mkr (4,4). Antalet årsanställda var 1.133 (1.067).

Affärsområde Miljö, Anläggning och Industri

Inom miljöområdet är marknaden i tillväxt såväl i Sverige som utomlands.
Beläggningen är fortsatt bra. Marknaden för väg och järnvägar har mattats,
men under året kommer några stora projekt att lämnas ut för upphandling.
Områdena industri och energianläggningar kännetecknas av en avvaktande
marknad och beläggningen är för närvarande mindre tillfredsställande.

Utlandsverksamheten har haft en positiv utveckling under inledningen av
året och ett flertal stora kontrakt har tecknats inom miljö- och
anläggningsområdet.

Affärsområdets nettoomsättning blev 207,2 Mkr (199,1). Rörelseresultatet
uppgick till 7,2 Mkr (6,9). Antalet årsanställda var 1.065 (1.110).

Fastighetsrådgivning
Inom fastighetsrådgivning och mäkleri har få affärer kommit till avslut
under perioden.

Affärsområdets nettoomsättning blev 22,2 Mkr . Rörelseresultatet uppgick
till -1,8 Mkr. Antalet årsanställda var 104.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Den 15 april sålde SWECO sitt aktieinnehav i NewSec AB. Med försäljningen
har SWECO ytterligare fokuserat verksamheten till arkitektur och teknisk
konsultverksamhet.

ÖVRIGT

Bolagsstämma
Vid bolagsstämman den 20 april beslutades om upptagande av ett
konvertibelt förlagslån om högst 30 Mkr, riktat till medarbetarna i SWECO-
koncernen. Syftet med det konvertibla förlagslånet är att ytterligare öka
medarbetarnas engagemang i företaget.

Prognos
Prognos lämnas i halvårsrapporten.

Stockholm den 28 april 1999

SWECO AB (publ)

Lars Hansson
VD och koncernchef

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Delårsrapport för perioden januari-juni 1999 kommer att lämnas tisdagen
den 24 augusti 1999.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841,
Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm
Telefon 08-695 60 00, Telefax 08-695 66 10,
E-post: info@sweco.se, www.sweco.se

1999 1998 1998
3 mån 3 mån helår
RESULTATRÄKNING, Mkr

Nettoomsättning 432,8 372,5 1.588,7
Realisationsvinst – – 41,4
Andel i intressebolags resultat 0,3 – 0,8
Summa intäkter 433,1 372,5 1.630,9

Övriga externa kostnader -121,4 -102,9 -492,9
Personalkostnader -281,4 -250,7 -1.045,1
Avskrivningar -9,6 -8,9 -39,5
Rörelseresultat 20,7 10,0 53,4

Finansnetto -0,2 0,2 1,1
Resultat efter finansnetto 20,5 10,2 54,5

Minoritetens andel 0,4 – -19,0
Resultat före skatt 20,9 10,2 35,5

Skatt -5,7 -2,9 -16,8
Minoritetens andel av skatt – – 5,2
Resultat efter skatt 15,2 7,3 23,9

BALANSRÄKNING, Mkr 1999-03-31 1998-03-31 1998-12-31
Fastigheter 1,5 0,2 1,5
Övriga anläggningstillgångar 103,5 86,1 104,3
Övriga omsättningstillgångar 459,1 378,4 446,8
Kassa och bank 109,1 154,0 184,7
Summa tillgångar 673,2 618,7 737,3

Eget kapital 209,6 177,6 194,6
Minoritetens andel 8,2 0,8 8,6
Avsättningar 70,7 158,5 126,6
Skulder till kreditinstitut 37,0 19,8 22,0
Övriga skulder 347,7 262,0 385,5
Summa eget kapital och 673,2 618,7 737,3
skulder

KASSAFLÖDESANALYS, Mkr 1999 1998 1998
3 mån 3 mån helår

Kassaflöde från löpande -29,0 44,2 95,5
verksamhet
Kassaflöde från -8,5 -9,1 -25,4
investeringsverksamhet
Kassaflöde från -37,9 1,8 -2,9
finansieringsverksamhet
Förändring i likvida medel -75,4 36,9 67,2

NYCKELTAL
Vinstmarginal, % 5 3 3
Avkastning på eget kapital, 30 17 13
%
Avkastning på sysselsatt 31 17 22
kapital, %
Vinst per aktie, kr 1:00 0:50 1:60
Soliditet, % 31 29 26
Eget kapital per aktie, kr 14 12 13

Antal årsanställda 2.349 2.239 2.334
Antal aktier 14.803.605

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/28/20000418BIT00040/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/28/20000418BIT00040/bit0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs