0 of 0 for ""

Delårsrapport januari – juni 2019 Sweco AB (publ)

July 16, 2019 | Interim report

Fortsatt positiv utveckling

April – juni 2019

  • Nettoomsättningen ökade till 5 214 MSEK (4 916)
  • EBITA minskade till 422 MSEK (464), marginal 8,1 procent (9,4)
  • EBIT minskade till 398 MSEK (459), marginal 7,6 procent (9,3)
  • Resultat efter skatt minskade till 281 MSEK (330), motsvarande 2,39 SEK per aktie (2,78)

Januari – juni 2019

  • Nettoomsättningen ökade till 10 315 MSEK (9 544)
  • EBITA ökade till 953 MSEK (872), marginal 9,2 procent (9,1)
  • EBIT ökade till 935 MSEK (866), marginal 9,1 procent (9,1)
  • Resultat efter skatt ökade till 672 MSEK (628), motsvarande 5,73 SEK per aktie (5,28)
  • Nettoskulden minskade till 2 324 MSEK (2 588)
  • Nettoskuld/EBITDA minskade till 1,2 x (1,4)

Koncernchef Åsa Bergman kommenterar:

Sweco fortsätter att utvecklas positivt, i linje med trenden under de senaste kvartalen. EBITA ökade med cirka 54 MSEK och den organiska tillväxten uppgick till cirka 5 procent, justerat för kalendereffekter. Den förbättrade utvecklingen drivs av en positiv arvodesutveckling och ett ökat antal anställda, med stöd av en stabil orderingång. Nominellt påverkades rapporterad EBITA och nettoomsättning negativt med cirka 97 MSEK till följd av färre tillgängliga arbetstimmar jämfört med förra året.

Särskilt Finland, Belgien och Norge uppvisade starka resultat och kombinerade en god organisk tillväxt med förbättringar av lönsamheten. Samtidigt fortsätter Sverige att leverera branschledande lönsamhet i kombination med en stabil organisk tillväxt.

Sweco offentliggjorde två strategiskt viktiga förvärv under kvartalet: MLM Group i Storbritannien, som bidrog med 460 experter, främst inom byggnads- och infrastruktursektorerna, samt imp GmbH i Tyskland som bidrog med 380 experter, främst inom kraftöverföring. Båda förvärven är i linje med vår strategi att utveckla ett lokalt ledarskap på våra åtta kärnmarknader i Nordeuropa.

Sweco är Europas ledande arkitektur- och teknikkonsultbolag. Tillsammans med våra kunder planerar och utformar vi hållbara samhällen och städer för framtiden. Kundfokus, intern effektivitet och att ha de bästa medarbetarna utgör grunden i Swecos decentraliserade verksamhetsmodell. Vårt mål är att fortsätta att växa lönsamt, både organiskt och genom förvärv.

Sammantaget är marknaden för Swecos tjänster god och mestadels oförändrad jämfört med de senaste kvartalen. I stort sett alla affärsområden upplever en god marknad för Swecos tjänster inom infrastruktur-, vatten och industrisegmenten. Efterfrågan på tjänster inom fastighetssegmentet är fortsatt god i de flesta länderna, med undantag för Storbritannien och bostadsbyggande i Norden, där efterfrågan är fortsatt svag

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs