0 of 0 for ""

Delårsrapport januari – juni 2001

August 15, 2001 | Interim report

Delårsrapport januari – juni 2001

· Resultatet från konsultrörelsen mer än fördubblades och uppgick
till
81 Mkr (37).

· Resultatet efter finansnetto exklusive jämförelsestörande
poster ökade kraftigt och uppgick till 95 Mkr (38).

· Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 985 Mkr (881).

· Resultatet för helåret 2001 bedöms bli klart bättre än 2000.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Koncernens nettoomsättning och resultat
SWECO-koncernens nettoomsättning uppgick för perioden januari-juni till
985,3 Mkr (881,2), en ökning med 12 procent jämfört med motsvarande
period föregående år.

För rullande 12 månader var nettoomsättningen 1.860,9 Mkr jämfört med
1.756,8 Mkr för helåret 2000.

Resultatsammandrag, Mkr 2001, 6 mån 2000, 6 mån
SWECO FFNS 15,2 13,8
SWECO BLOCO 6,6 7,4
SWECO THEORELLS 19,1 12,2
SWECO VBB VIAK 34,9 28,8
SWECO Projektledning 5,8 2,7
SWECO Industriteknik 4,3 4,0
SWECO Energuide 2,2 1,4
SWECO Position 1,5 –
SWECO Connect 1,0 –
Koncerngemensamt m m -10,1 -32,8
Resultat från konsultverksamheten 80,5 37,5
Koncernens finansnetto 14,5 0,6
Återförda pensionsmedel – 513,8
Förnyelseprogram – -125,0
Minoritetens andel -0,3 -0,2
Resultat före skatt 94,7 426,7

Resultatet från konsultverksamheten förbättrades med 115 procent och
uppgick till 80,5 Mkr (37,5). Resultatförbättringen förklaras av
genomförda effektiviseringsåtgärder och en god marknadssituation.

Rörelsemarginalen för koncernen som helhet uppgick till 8,2 procent
(4,3). Rörelsemarginalen för dotterbolagen varierade mellan 5 och 11
procent. Kapacitetsutnyttjandet har ökat. Debiteringsgraden uppgick,
inklusive all administrativ personal, till 71 procent (70).

På rullande tolvmånadersbasis ökade resultatet, exklusive
jämförelsestörande poster, till 149,2 Mkr jämfört med 92,3 Mkr för
helåret 2000, en ökning med 62 procent.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 95,0 Mkr (426,9).
Föregående år påverkades positivt av engångsposter med 388,8 Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till 66,3 Mkr (307,2). Resultatet har
belastats med en skattesats på 30 procent som bedömts gälla för hela
räkenskapsåret.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/15/20010815BIT00390/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/15/20010815BIT00390/bit0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs