0 of 0 for ""

Beslut vid Sweco AB:s årsstämma samt styrelsebeslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

April 20, 2023 | Press release

Sweco AB (publ) (”Sweco”) har idag den 20 april 2023 hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram. 

Styrelse, ansvarsfrihet, arvoden, utdelning med mera
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde Åsa Bergman, Alf Göransson, Johan Hjertonsson, Johan Nordström, Johan Wall, Christine Wolff och Susanne Pahlén Åklundh som styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes Johan Nordström. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers fram till slutet av årsstämman 2024. Det informerades om att Aleksander Lyckow avses fortsätta som ansvarig för revisionen. 

Stämman beslutade om arvode till styrelsen, inklusive för utskottsarbete, och till revisorerna i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade också att godkänna den ersättningsrapport som styrelsen upprättat och som lagts fram vid stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 2,70 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 24 april 2023 och utbetalning beräknas ske den 27 april 2023.

Stämman fastställde framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.

Övriga stämmobeslut
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman även om:

  • införande av Aktiebonusprogram 2023 och överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet,
  • införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2023 och överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet, och
  • bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier (se nästa rubrik nedan rörande styrelsens utnyttjande av bemyndigandet).

Styrelsebeslut om förvärv samt överlåtelse egna aktier 
Styrelsen för Sweco har vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande rörande förvärv av egna aktier för samtliga de syften som angavs i beslutsförslaget om förvärvsbemyndigandet, det vill säga att de förvärvade aktierna ska kunna användas för att (i) ge styrelsen ett instrument till att anpassa och förbättra Swecos kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna, (ii) på ett tidseffektivt sätt utgöra betalning i samband med förvärv av bolag och verksamheter, eller genomföra eventuella uppskjutna betalningar relaterade till sådana förvärv, eller för att finansiera sådana förvärv eller uppskjutna betalningar, (iii) överlåtas till deltagare i Swecos incitamentsprogram (aktiesparprogram och aktiebonusprogram) enligt särskilda stämmobeslut om sådana överlåtelser, samt (iv) säkra betalning av kostnader, i huvudsak sociala avgifter, för Swecos incitamentsprogram (aktiesparprogram och aktiebonusprogram).

Högst så många egna aktier får förvärvas att Swecos innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Sweco (idag innehar Sweco 4 597 016 egna B-aktier, innebärande att det högsta antal egna aktier som kan förvärvas idag uppgår till cirka 31 700 000 aktier). Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv ska ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 

Vid samma konstituerande styrelsemöte beslutade styrelsen även att utnyttja årsstämmans bemyndigande att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåta egna aktier för att säkra betalning av kostnader, i huvudsak sociala avgifter, avseende Aktiebonusprogram 2022, Aktiebonusprogram 2023 och Aktiesparprogram 2020. 

Inom ramen för beslutet kan högst 825 000 egna aktier av serie B överlåtas inom ramen för Aktiebonusprogram 2022, högst 525 000 egna aktier av serie B inom ramen för Aktiebonusprogram 2023 samt högst 64 500* egna aktier av serie B inom ramen för Aktiesparprogrammet 2020. Överlåtelse ska ske på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse ska ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 

Förvärv och överlåtelser kommer att ske under perioden 15 maj 2023 till tidpunkten för nästa årsstämma med beaktande av enligt lag gällande handelsbegränsningar.

Sweco innehar för närvarande 4 597 016 egna aktier av serie B motsvarande cirka 1,3 procent av det totala antalet aktier.

*Antalet aktier har omräknats efter den aktiesplit om 3:1 som genomfördes i bolaget under hösten 2020.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs