0 of 0 for ""

Beslut på Sweco AB:s årsstämma samt beslut om återköp av egna aktier

April 17, 2013 | Press release

Vid Sweco AB:s årsstämma den 17 april 2013 fattades bland annat beslut enligt följande:

Beslut årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde Anders G. Carlberg, Gunnel Duveblad, Johan Nordström, Olle Nordström, Pernilla Ström, Carola Teir-Lehtinen. Till nya styrelseledamöter valdes Eva Lindqvist och Tomas Carlsson.

Till styrelsens ordförande omvaldes Olle Nordström.

Eva Lindqvist är svensk medborgare, född 1958, och har både en ekonomisk och en teknisk examen. Eva är idag styrelseledamot ibland annat ASSA ABLOY AB, Tieto Oy, Bodycote plc, Episerver AB och Micronic Mydata AB.

Under en lång tid har Eva arbetat inom telekomindustrin som bland annat VD för TeliaSonera International Carrier och inom Ericsson. Eva har en lång erfarenhet av styrelsearbete i ett stort antal bolag i olika branscher.

Tomas Carlsson är vd och koncernchef i Sweco sedan december 2012. Tomas var tidigare chef för NCC Construction Sweden och har arbetat inom NCC-koncernen sedan 1991. Han är född 1965 och har en civilingenjörsexamen inom väg- och vattenbyggnad samt Executive MBA.

Bland Tomas Carlssons tidigare befattningar i NCC märks bland annat regionchef för NCC Construction Sweden och chef för NCC Roads nya marknader i Polen, Baltikum och S:t Petersburg.

Till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers AB med Lennart Danielsson som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2014.

Stämman beslutade om arvode till styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och till revisorerna i enlighet med valberedningens förslag. Vidare beslutade stämman om instruktioner för valberedning i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade också om riktlinjer för lön och annan ersättning för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 3,25 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 22 april 2013 och utbetalning beräknas ske den 25 april 2013.

Stämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta Aktiesparprogram 2013, omfattande högst 244 000 B-aktier i Sweco (varav högst 194 000 aktier för leverans till deltagarna och högst 50 000 aktier för täckande av kostnader för sociala avgifter), enligt följande huvudsakliga villkor. Upp till 80 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparprogram 2013. Aktiesparprogram 2013 motsvarar aktiesparprogrammet som beslutades av årsstämman 2011 och 2012. Deltagande i Aktiesparprogram 2013 förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar B-aktier i Sweco (”Sparaktier”) till marknadspris över NASDAQ OMX Stockholm för ett belopp motsvarande högst 5 till 10 procent av respektive deltagares grundlön för 2013. Om Sparaktierna behålls under en period till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2016 och deltagaren då kvarstår i sin anställning, berättigar därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en B-aktie i Sweco (”Matchningsaktie”) samt – förutsatt att vissa av styrelsen fastställda mål för Sweco-aktiens totalavkastning uppfylls – ytterligare högst en till fyra B-aktier i Sweco (”Prestationsaktier”). För att möjliggöra genomförandet av Aktiesparprogram 2013 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst 194 000 egna B-aktier över börsen till säkerställande av leverans av Matchnings- och Prestationsaktier till deltagarna i programmet, samt förvärv och överlåtelse av högst 50 000 egna B-aktier över börsen till täckande av kostnader för sociala avgifter. Stämman beslutade även om vederlagsfri överlåtelse av högst 194 000 egna B-aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2013 under den tid som de har rätt att erhålla Matchnings- och Prestationsaktier.

Årsstämman beslutade dessutom att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv över börsen av högst så många egna A- och B-aktier att bolagets sammanlagda innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Avsikten med detta bemyndigande är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Det medför även en möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna A- och B-aktier (detta överlåtelsebemyndigande gäller dock inte egna B-aktier som innehas inom ramen för Aktiesparprogram 2011, Aktiesparprogram 2012 och Aktiesparprogram 2013). Överlåtelse får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

Återköp egna aktier

Styrelsen för Sweco har vid det konstituerande styrelsemötet, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om förvärv av högst 194 000 egna B-aktier till säkerställande av leverans av aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2013 samt högst 50 000 egna B-aktier till täckande av därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter.

Styrelsen har, med stöd av årsstämmans bemyndigande, därutöver beslutat om förvärv av högst så många egna A- och B-aktier att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med detta återköp är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt bolaget en möjlighet att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier.

Förvärv av egna aktier kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid varje förvärvstillfälle registrerade kursintervallet. Förvärv kommer att ske under perioden 9 maj 2013 fram till tidpunkten för nästkommande årsstämma, med beaktande av enligt lag gällande begränsningar.

Sweco innehar för närvarande 381 465 egna B-aktier, motsvarande 0,4 procent av det totala antalet aktier och 0,3 procent av rösterna i bolaget.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs