0 of 0 for ""

Antal aktier och röster i Sweco per den 30 juni 2009

June 30, 2009 | Press release

Enligt lag skall svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad – om en ändring av det totala antalet aktier eller röster skett – offentliggöra ändringen den sista handelsdagen i den kalendermånad då ändringen skett.

Under juni månad 2009 registrerades hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB den emission av 2 500 000 C-aktier till HQ Bankaktiebolag som genomförs inom ramen för implementeringen av aktiebonusprogram 2009. Samtliga 2 500 000 C-aktier har sedermera återköpts av Sweco.

Det totala antalet aktier i Sweco uppgår därmed till 92 002 110, varav 9 389 075 A-aktier, 80 113 035 B-aktier och 2 500 000 C-aktier. Sweco innehar 559 073 B-aktier och 2 500 000 C-aktier i eget förvar. Det totala antalet röster i Sweco uppgår till 17 650 378,5. Sweco äger dock ej rösträtt för de B-aktier och C-aktier som det innehar. Aktiekapitalet uppgår till 92 002 110 SEK.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs