0 of 0 for ""

Antal aktier och röster i Sweco per den 28 november 2008

November 28, 2008 | Press release

Enligt lag skall svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad – om en ändring av det totala antalet aktier eller röster
skett – offentliggöra ändringen den sista handelsdagen i den kalendermånad då ändringen skett.

Till följd av teckning av B-aktier med utnyttjande av optionsrätt inom ramen för teckningsoptionsprogram 2005/2008, registrerades under november månad 2008 hos Bolagsverket och VPC en ökning av antalet aktier med sammanlagt 99 280 aktier.

Det totala antalet aktier i Sweco uppgår därmed till 89 502 110, varav 9 389 075 A-aktier, 78 563 035 B-aktier och 1 550 000 C-aktier. Sweco innehar 807 867 B-aktier och 1 550 000 C-aktier. Det totala antalet röster i Sweco uppgår till 17 400 378,5. Sweco äger dock ej rösträtt för de B-aktier och C-aktier som det innehar. Aktiekapitalet uppgår till 89 502 110 kronor.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs