0 of 0 for ""

Swecos företrädesemission fulltecknad

December 1, 2015 | Press release

Det preliminära resultatet för företrädesemissionen i SWECO AB (publ), där teckningstiden löpte ut den 26 november 2015, visar att cirka 1,17 miljoner A-aktier och cirka 12,04 miljoner B-aktier, motsvarande cirka 99,3 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar lämnats in om att teckna cirka 0,49 miljoner A-aktier och cirka 7,23 miljoner B-aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 58,0 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad. Genom emissionen kommer Sweco att tillföras cirka 1 077 MSEK före avdrag för emissionskostnader.[1]

– Det är glädjande att emissionen är fulltecknad. Det visar att våra aktieägare har tilltro till Swecos förvärv av Grontmij och vill vara delaktiga i Swecos fortsatta utveckling. Som ledare på den europeiska marknaden tar vi en ännu mer framträdande roll när det gäller att planera och utforma framtidens samhällen och städer, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för Sweco.

Aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att fördelas i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att sändas till de som erhållit tilldelning av aktier omkring den 2 december 2015 för betalning omkring den 4 december 2015. Endast de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen ökar Swecos aktiekapital med 13 294 945 SEK, från 107 799 885 SEK till 121 094 830 SEK. Antalet A-aktier i Sweco ökar med 1 171 020 till 10 539 184 A-aktier och antalet B-aktier ökar med 12 123 925 till 109 655 646 B-aktier. Det totala antalet aktier i Sweco kommer således att uppgå till 121 094 830, varav 10 539 184 A-aktier, 109 655 646 B-aktier och 900 000 C-aktier. 

De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 2 december 2015. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas vara den 7 december 2015. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 11 december 2015.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 9 december 2015 och bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 22 december 2015.

ABN AMRO Bank N.V. och Nordea Bank AB (publ) är finansiella rådgivare och Cederquist är legal rådgivare till Sweco i samband med företrädesemissionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Sweco. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Sweco sker endast genom det prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen, och som hålls tillgängligt på Swecos hemsida.  Prospektet innehåller bland annat proformaredovisning och information om den nya Sweco-koncernen (innefattande information om Grontmij) samt Swecos styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör därför inte teckna eller köpa några värdepapper som nämns i detta pressmeddelande, med undantag för sådan information som även finns med i det prospekt som har upprättats av Sweco.

I vissa jurisdiktioner kan publicering eller distribution av detta pressmeddelande vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i sådana jurisdiktioner där pressmeddelandet har publicerats eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses Förenta Staterna, dess territorier och besittningar, varje delstat i Förenta Staterna samt Columbiadistriktet), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, mångfaldigas eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Vidare gäller att, om och i den utsträckning detta pressmeddelande kommuniceras i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga åtgärder för implementering, inbegripet direktiv 2010/73/EG, i varje medlemsstat benämnt “Prospektdirektivet”), är pressmeddelandet endast avsett för och riktat till personer i Sverige och de medlemsstater som prospektet har passporteras till (Finland, Nederländerna och Norge) och personer i övriga medlemsstater som är “kvalificerade investerare” i den mening som avses i Prospektdirektivet och andra personer i medlemsstaten än dessa får inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet. Meddelandet utgör inte ett prospekt i den mening som avses i Prospektdirektivet eller ett erbjudande till allmänheten.

I Storbritannien är pressmeddelandet endast riktat till, och avsett för (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor relaterade till investeringar omfattas av Artikel 19(5) i lagen om finansiella tjänster och marknader 2000 (Finansiell marknadsföring) Föreskrift 2005, med tillägg, (“Föreskriften om Finansiell Marknadsföring”), (ii) personer som omfattas av artikel 49(2) (a) till (d) (företag med högt nettovärde, icke-registrerade associationer m.m.) i Föreskriften om Finansiell Marknadsföring, eller (iii) andra personer till vilka det annars lagligen får kommuniceras (sådana personer omnämns tillsammans “relevanta personer”). Pressmeddelandet riktar sig endast till relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person ska inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt i enlighet med tillämpliga värdepapperslagar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.


[1] Från emissionslikviden om cirka 1 077 MSEK görs ett estimerat avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen (emissionskostnader). Dessa kostnader beräknas uppgå till cirka 20 MSEK. Netto för emissionskostnader beräknas Sweco tillföras cirka 1 057 MSEK. Emissionslikviden om cirka 1 077 MSEK är baserat på det totala antalet Sweco A-aktier och Sweco B-aktier exklusive Swecos egna innehav av 540 320 Sweco B-aktier.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs