0 of 0 for ""

SWECO ABs årsstämma den 10 april 2008

April 10, 2008 | Press release

Vid SWECO ABs årsstämma den 10 april 2008 fattades bl.a. beslut enligt vad som framgår i det följande.

Styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Eric Douglas, Birgit Erngren Wohlin, Aina Nilsson Ström, Mats Wäppling och Olle Nordström omvaldes. Nyval skedde av Gunnel Duveblad och Øystein Løseth. Olle Nordström utsågs till styrelsens ordförande.

Valberedning

Stämman beslutade om instruktioner för valberedning inför 2009 års årsstämma. Beslutet innebär bland annat att styrelsens ordförande ska samman¬kalla en valberedning bestående av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Namnen på ledamö¬terna, tillsammans med namnen på de aktieägare som de företräder, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, om utdelning till aktieägarna med 2,00 SEK per aktie. Avstämnings¬dag är den 15 april 2008 och utbetalning beräknas ske den 18 april 2008.

Förvärv av egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier på i huvudsak följande villkor. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A och/eller serie B, att bolagets innehav vid var tid ej överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp skall göras på OMX Nordiska Börs Stockholm inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier.

Överlåtelse av egna aktier

Stämman bemyndigade även styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier på i huvudsak följande villkor. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier av serie A och/eller serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier skall därvid svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna erläggas kontant, i form av apport¬egendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt. Överlåtelse av aktier får även ske på OMX Nordiska Börs Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med den föreslagna möjligheten till överlåtelse av aktier på OMX Nordiska Börs Stockholm är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Överlåtelse på OMX Nordiska Börs Stockholm kan ske med större snabbhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet än överlåtelse till samtliga aktieägare.

Aktiebonusprogram 2008

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett aktiebonusprogram omfattande högst 1 750 000 aktier. Detta innefattade beslut om inrättande av aktiebonusprogram 2008, beslut om riktad emission av C-aktier, beslut om att bemyndiga styrelsen att återköpa emitterade C-aktier, samt beslut om överlåtelse av egna aktier till fullgörande av åtaganden enligt aktiebonusprogram 2008. Aktiebonusprogrammet skall omfatta huvuddelen av koncernens anställda i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Emissionen av C-aktier utgör en del i genomförandet av aktiebonusprogram 2008. Emissionen omfattar 1 400 000 C-aktier till en teckningskurs om en krona per aktie, motsvarande aktiens kvotvärde. Tillkommer gör även cirka 350 000 tidigare emitterade aktier som inte utnyttjats i aktiebonusprogram 2007.Teckningsberättigad i emissionen är HQ Bankaktiebolag.

Teckningsoptionsprogram

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att utge ett teckningsoptionsprogram riktat till ca 50 nyckelpersoner i SWECO-koncernen, som erbjuds att till marknadsmässig premie köpa sammanlagt högst 1 700 000 teckningsoptioner. Nyteckning av högst 1 700 000 aktier kan påkallas från och med den 30 maj 2011 till och med den 30 november 2011.

Konstituerande styrelsemöte

Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman valdes Eric Douglas till vice ordförande. Styrelsen beslutade också att till ledamöter i ersättningskommittén omvälja Eric Douglas och Olle Nordström samt nyvälja Aina Nilsson Ström. Styrelsen valde även att inrätta en revisionskommitté bestående av samtliga ledamöter, exklusive VD Mats Wäppling. Gunnel Duveblad utsågs till ordförande i denna kommitté. Styrelsen beslutade med stöd av stämmans bemyndigande att återköpa högst fem procent av samtliga aktier i bolaget, inklusive av bolaget redan innehavda aktier. Återköp kommer att ske på OMX Nordiska Börs Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Återköp kommer att ske från och med den 10 april 2008 till och med nästa årsstämma. Syftet är att kunna arbeta med bolagets kapitalstruktur och kunna använda aktier som betalning vid eventuella företagsförvärv.

SWECO AB innehar för närvarande 804 306 B-aktier. Därutöver innehar SWECO AB 175 413 B-aktier och 150 000 C-aktier, som skall omvandlas till B-aktier, att användas inom ramen för SWECOs aktiebonusprogram.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs