0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) kallelse till bolagsstämma

December 5, 2003 | Press release

SWECO AB (publ)
KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Denna dag har kallelse enligt nedan bifogad text utfärdats. Extra
bolagsstämma i SWECO AB (publ) hålles måndagen den 22 december 2003, kl.
10.00 i Hörsalen på Gjörwellsgatan 28 i Stockholm.

ANMÄLAN

Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i
eget namn i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 12 december
2003, dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den
17 december 2003 kl. 12.00 under adress SWECO AB, Box 34044, 100 26
Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-695 66 85 eller via e-
post till jenny.klefstrom@sweco.se. Vid anmälan skall uppges namn,
adress, telefon- och personnummer samt registrerat innehav. Aktieägare
ombedes även anmäla eventuellt deltagande av biträden. Anmälda
stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort som skall uppvisas
vid entrén till stämmolokalen.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i
stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC fredagen den
12 december 2003. Aktieägaren bör i god tid före denna dag underrätta
förvaltaren om detta.

FULLMAKT FÖR OMBUD

Aktieägare som företräds av ombud ombedes sända in fullmakt till bolaget
före stämman. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Vid stämman, som öppnas av styrelsens ordförande, skall behandlas

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Anmälan om sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän.
6. Fråga om stämman behörigen sammankallats.
7. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om nyemission.
8. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om nyemission

SWECO har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i PI Management
OY, moderbolag i en finsk industrikonsultkoncern. I samband härmed har
avtal också träffats med somliga av PI Management OYs fordringsägare om
förvärv av deras fordringar. För att möjliggöra betalning med egna
nyemitterade aktier föreslår styrelsen för SWECO att bolagsstämman
beslutar bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästkommande
ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital
med högst 8 500 000 kronor genom nyemission av högst 1 700 000 aktier av
serie B. Emission skall ske med bestämmelse om apport och som ett led i
genomförandet av bolagets förvärv av aktier i, och fordringar på, PI
Management OY.

Styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande jämte handlingar
enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos
bolaget på Gjörwellsgatan 22 i Stockholm från och med den 15 december
2003 och förslaget kommer även att finnas tillgängligt på bolagets
hemsida, www.sweco.se, från och med samma datum.

Stockholm i december 2003
SWECO AB (publ)
STYRELSEN

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO
VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide SWECO Connect och Statkraft Grøner. SWECO-
aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT00170/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT00170/wkr0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs