0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) delårsrapport januari – mars 2000

May 4, 2000 | Interim report

SWECO AB (publ)
delårsrapport januari – mars 2000

* Starkare marknad och förbättrad prisnivå
* Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 446 Mkr
* Resultatet före skatt förbättrades till 25 Mkr (21)

RESULTAT OCH STÄLLNING
Intäkter och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick till 446,2 Mkr (432,8). Resultatet före
skatt förbättrades till 24,9 Mkr (20,9).

Förändringsarbetet i koncernen med syfte att öka lönsamheten fortgår
planenligt. Resultatet har belastats med kostnader på cirka 12 Mkr avse-
ende detta arbete.

Resultatsammandrag 2000 1999
Mkr 3 mån 3 mån

FFNS 9,2 9,1
BLOCO 4,5 4,1
THEORELLS 8,5 3,7
SWECO 1,6 2,1
Projektledning
VBB VIAK 14,2 9,9
VBB Anläggning 2,9 -3,3
SWECO 2,1 0,6
Industriteknik
Koncerngemensamt
inkl goodwill -18,0 -5,5
Koncernens 0,0 -0,2
finansnetto
Minoritetens andel -0,1 0,4
Resultat före 24,9 20,9
skatt

Resultat per aktie
Resultatet efter skatt motsvarar en vinst per aktie om 1:20 kronor (1:00).

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick
till 10,8 Mkr (4,6).

Finansiell ställning
Koncernens räntebärande tillgångar i form av likvida medel samt räntebä-
rande fordringar uppgick till 79,7 Mkr (66,8 vid årsskiftet). De räntebä-
rande skulderna uppgick vid samma tidpunkter till 20,0 Mkr (20,7).

Personal
Antalet årsanställda i koncernen har under rapportperioden uppgått till
2.132 personer (2.349).

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter blev 19,5 Mkr (20,0). Resultatet före skatt uppgick
till -17,7 Mkr (-2,0), varav cirka 12 Mkr avser förändringsarbetet.

Återföring av pensionsmedel
Enligt tidigare besked från SPP kommer SWECO att få en återföring av
pensionsmedel uppgående till 575 Mkr. Utöver återföringen från SPP kommer
SWECO från Arkitekternas Pensionskassa enligt preliminära beräkningar
erhålla 40-50 Mkr. Definitivt besked från Arkitekternas Pensionskassa er-
hålls i oktober 2000.

Den 28 april informerade SPP om det regelverk som kommer att gälla för
återbetalning av pensionsmedel. Reglerna innebär att SWECO under perioden
september-oktober i år beräknas erhålla 119 Mkr kontant. Resterande del,
456 Mkr, kommer att avräknas mot framtida premiebetalningar till SPP.

Återbäringen från SPP kommer efter nuvärdesberäkning av de framtida
återbetalningarna tas upp som intäkt i resultaträkningen och beskattas år
2000. SWECO har inte resultatfört någon del av återföringen under första
kvartalet.

MARKNADEN
Marknadsbilden är som helhet god men något splittrad. Det är två regioner
som står för den kraftigaste tillväxten, Öresundsregionen och Stock-
holmsregionen.

En förbättrad marknadssituation kan märkas inom den husrelaterade
verksamheten såsom arkitektur, bygg och installation. Även inom vatten och
miljöområdet är efterfrågan stark och stabil, medan marknaden för vägar
och järnvägar är något vikande.
Efterfrågan inom IT-verksamheterna är stark.

Utlandsmarknaden är fortsatt god inom främst miljö- och energiområdena.

VERKSAMHETEN
Verksamheten för dotterbolagen inom den husrelaterade marknaden, FFNS,
BLOCO, THEORELLS och SWECO Projektledning, utvecklas positivt och
flertalet bolag uppvisar förbättrad lönsamhet. Orderstocken är stigande
och priserna höjs successivt.

VBB VIAK, verksamt inom vatten, miljö, väg och järnväg samt Geografiska
Informationssystem (GIS), uppvisar en kraftig resultatförbättring. Den
starka efterfrågan väntas bestå inom vatten och miljö samt GIS och antalet
anställda ökar och prisbilden förbättras.

VBB Anläggning har vänt den negativa utvecklingen från 1999 och uppvisar
en påtaglig resultatförbättring.

Marknaden för SWECO Industriteknik är stark inom den IT-relaterade
verksamheten. En växande volym inom läkemedelsindustrin ersätter en sva-
gare efterfrågan inom gruv- och stålindustrin.

PROGNOS
Prognos för helårsresultatet kommer att lämnas i samband med
halvårsrapporten.

Stockholm den 4 maj 2000
SWECO AB (publ)

Wigon Thuresson
VD och koncernchef

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Delårsrapport för perioden januari-juni 2000 kommer att lämnas den 18
augusti

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, tel. 08-695 66 02
Bo Jansson, finansdirektör i SWECO, tel. 08-695 66 06

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841, Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26
Stockholm
Telefon 08-695 60 00, Telefax 08-695 66 10, E-post: info@sweco.se,
www.sweco.se

2000 1999 1999
3 mån 3 mån helår

RESULTATRÄKNING, Mkr

Nettoomsättning 446,2 432,8 1.630,8
Realisationsvinst – – –
Andel i intressebolags 0,2 0,3 0,4
resultat
Summa intäkter 446,4 433,1 1.631,2

Övriga externa kostnader -135,2 -121,4 -517,0
Personalkostnader -276,9 -281,4 -1.060,7
Avskrivningar -9,3 -9,6 -51,2
Rörelseresultat 25,0 20,7 2,3

Finansnetto 0,0 -0,2 0,2
Resultat efter finansnetto 25,0 20,5 2,5

Minoritetens andel -0,1 0,4 0,2
Resultat före skatt 24,9 20,9 2,7

Skatt -7,0 -5,7 -2,0
Minoritetens andel av skatt – – –
Resultat efter skatt 17,9 15,2 0,7

BALANSRÄKNING, Mkr 2000-03-31 1999-03-31 1999-12-
31
Anläggningstillgångar 87,4 105,0 86,1
Övriga omsättningstillgångar 426,1 459,1 410,4
Kassa och bank 79,7 109,1 66,8
Summa tillgångar 593,2 673,2 563,3

Eget kapital 194,8 209,6 177,3
Minoritetens andel 1,0 8,2 1,0
Avsättningar 66,0 70,7 66,0
Skulder till kreditinstitut 5,3 37,0 6,0
Övriga skulder 326,1 347,7 313,0
Summa eget kapital och 593,2 673,2 563,3
skulder

KASSAFLÖDESANALYS, Mkr 2000 1999 1999
3 mån 3 mån helår

Kassaflöde från löpande 24,0 -29,0 13,3
verksamhet
Kassaflöde från -10,6 -8,5 -67,0
investeringsverksamhet
Kassaflöde från -0,2 -37,9 -63,8
finansieringsverksamhet
Förändring i likvida medel 13,2 -75,4 -117,5

NYCKELTAL
Vinstmarginal, % 6 5 0
Avkastning på eget kapital, 2 16 0
1)
%
Avkastning på sysselsatt 4 27 2
1)
kapital, %
Vinst per aktie (före 1:20 1:00 0:00
utspädning), kr
Soliditet, % 33 31 31
Eget kapital per aktie (före 13 14 12
utspädning), kr
Antal årsanställda 2.132 2.349 2.188
Antal aktier 14.803.605

1) Vid beräkning av avkastning på eget kapital och sysselsatt kapital
omfattar resultatet rullande 12 månader.

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00650/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00650/bit0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs